Ketvirtadienis, 2024.02.29
Reklama

GMP dispečerinių pertvarkymas leis užtikrinti paslaugų efektyvumą, prieinamumą ir kokybę

vlmedicina.lt | 2013-10-25 15:25:11

Kol grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) te­le­fo­nu at­si­lie­pęs dis­pe­če­ris Jū­sų klau­si­nės apie li­go­nio būk­lę bei tiks­lins ki­tą in­for­ma­ci­ją, duos svar­biau­sius nu­ro­dy­mus, kaip tu­ri­te elg­tis ir pa­dė­ti ne­lai­mės iš­tik­ta­jam ar pa­čiam sau, tuo me­tu ar­čiau­siai iš­kvie­ti­mo vie­tos esan­tis grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis jau sku­bės pas Jus. To­kios ga­li­my­bės at­si­ras per­tvar­kius GMP pa­slau­gų tei­ki­mą Tel­šių ir Plun­gės r. bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­se.

Greitoji
Zitos Voitiulevičiūtės nuotr.

Kol kal­ba­te su dis­pe­če­riu, grei­to­ji jau va­žiuo­ja pas Jus 

Cent­ra­li­za­vus GMP iš­kvie­ti­mų val­dy­mą bei nau­do­jant skam­bu­čių priė­mi­mo ir re­gist­ra­vi­mo sis­te­mą, dis­pe­če­ris, re­gist­ruo­da­mas kvie­ti­mą, nau­do­ja­si bend­ru GMP iš­kvie­ti­mų al­go­rit­mu – skam­bi­nan­čia­jam už­duo­da tam tik­rus stan­dar­ti­zuo­tus klau­si­mus. To­kiu bū­du ren­kant in­for­ma­ci­ją apie li­go­nio būk­lę, su­ma­ži­na­ma ri­zi­ka su­klys­ti, ku­rią ga­li są­ly­go­ti dis­pe­če­rio nuo­var­gis, ne­ži­no­ji­mas ar pa­tir­ties sto­ka. Už­duo­dant klau­si­mus, sie­kia­ma kuo tiks­liau iš­siaiš­kin­ti įvy­kio vie­tos ad­re­są, pa­cien­to būk­lę, nu­sta­ty­ti, ko­kios apim­ties pa­gal­ba rei­ka­lin­ga, ir, esant rei­ka­lui, jau sku­ban­tiems į pa­gal­bą me­di­kams su­teik­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją.

Ne­si­jau­din­ki­te, jei­gu pa­skam­bi­nę į grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą (GMP), su­lauk­si­te daug klau­si­mų, o kai ku­rie bus už­duo­ti net ke­lis kar­tus – il­gas po­kal­bis te­le­fo­nu su at­si­lie­pu­siu dis­pe­če­riu tik­rai ne­sut­ruk­dys grei­to­sios eki­pa­žui vyk­ti į nu­ro­dy­tą iš­kvie­ti­mo vie­tą. Tuo me­tu, kol Jūs at­sa­ki­nė­si­te į dis­pe­če­rio už­duo­da­mus klau­si­mus, ki­tas dar­buo­to­jas iš­siųs pas Jus ar­čiau­siai įvy­kio vie­tos esan­tį grei­to­sios pa­gal­bos eki­pa­žą. Be to, į iš­kvie­ti­mo vie­tą vyks­tan­čiai me­di­kų bri­ga­dai dar pa­ke­liui bus su­teik­ta svar­biau­sia in­for­ma­ci­ja apie pa­cien­to būk­lę bei rei­ka­lin­gos pa­gal­bos po­bū­dį. Tai leis iš anks­to pa­si­reng­ti pir­mo­sios pa­gal­bos tei­ki­mui ir lai­mė­ti gal­būt ke­lias, ta­čiau ne­re­tai le­mia­mas mi­nu­tes.

Svar­biau­si klau­si­mai

Pir­mie­ji dis­pe­če­rio klau­si­mai, už­duo­da­mi at­si­lie­pus į pa­gal­bos skam­bu­tį, yra šie:

1. Koks yra įvy­kio vie­tos ad­re­sas (klau­si­mas kar­to­ja­mas 2 kar­tus)?

2. Koks yra te­le­fo­no, iš ku­rio skam­bi­na­te, nu­me­ris (kar­to­ja­ma 2 kar­tus)?

Šie klau­si­mai yra svar­biau­si, nes dis­pe­če­ris, ne­ži­no­da­mas tiks­lios įvy­kio vie­tos, ne­ga­li iš­siųs­ti GMP bri­ga­dos į pa­gal­bą. Iš­siaiš­ki­nus in­for­ma­ci­ją apie iš­kvie­ti­mo vie­tą, tiks­li­na­ma, ko­kia yra pa­cien­to būk­lė: klau­sia­ma, koks pa­grin­di­nis nu­si­skun­di­mas, ar skam­bi­nan­ty­sis yra ša­lia pa­cien­to, kiek pa­cien­tui me­tų, ar pa­cien­tas są­mo­nin­gas, ar jis kvė­puo­ja (jei grei­tą­ją pa­gal­bą as­muo kvie­čia­si pa­ts, ne­klau­sia­ma, ar jis są­mo­nin­gas ir ar kvė­puo­ja). Po šių klau­si­mų dis­pe­če­ris jau ga­li kom­piu­te­ry­je ak­ty­vuo­ti iš­kvie­ti­mą ir iš­siųs­ti ati­tin­ka­mo ly­gio GMP eki­pa­žą, jei tai yra sku­bus at­ve­jis, bei to­les­nia­me po­kal­by­je teik­ti inst­ruk­ci­jas, kaip pa­dė­ti pa­cien­tui: kaip tei­sin­gai gai­vin­ti ar su­stab­dy­ti krau­ja­vi­mą, pa­dė­ti už­sprin­gus ir t. t.

Skam­bu­čius prii­man­tis dis­pe­če­ris, kal­bė­da­ma­sis su skam­bi­nan­čiuo­ju, kom­piu­te­rio ek­ra­ne ma­to ki­tų skam­bi­nan­čių­jų nu­me­rius – no­rin­čia­jam pri­si­skam­bin­ti ne­rei­kia grei­to­sios pa­gal­bos nu­me­rio rink­ti pa­kar­to­ti­nai, te­rei­kia luk­te­lė­ti, kol dis­pe­če­ris at­si­lieps. Vi­si po­kal­biai su skam­bi­nan­čiai­siais yra įra­šo­mi ir sau­go­mi.

Mo­der­ni­zuo­ja­mas skam­bu­čių re­gist­ra­vi­mas ir GMP pa­jė­gų val­dy­mas

2012 m. ge­gu­žę bu­vo cent­ra­li­zuo­tas GMP iš­kvie­ti­mų val­dy­mas Šiau­lių ap­skri­ty­je, nuo 2013 m. spa­lio 1 d. – Ma­žei­kių r. sa­vi­val­dy­bė­je. Nuo lapk­ri­čio 1 d. cent­ra­li­zuo­ja­mas iš­kvie­ti­mų dėl GMP pa­slau­gų val­dy­mas ir Tel­šių, Plun­gės r. bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­se – vi­sus GMP iš­kvie­ti­mus priims, re­gist­ruos, iš­kvie­ti­mo me­tu gau­tą in­for­ma­ci­ją įver­tins ir GMP bri­ga­doms per­duos Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­je įkur­ta cent­ri­nė Šiau­lių ap­skri­ties dis­pe­če­ri­nė.

Tel­šių ir Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bė­se vei­kian­čios at­ski­ros GMP dis­pe­če­ri­nės tar­ny­bos ne­lei­džia už­tik­rin­ti op­ti­ma­laus GMP pa­jė­gų val­dy­mo, GMP dis­pe­če­ri­nės nė­ra in­for­muo­tos, ku­rio­se vie­to­se yra ki­tos GMP pa­slau­gas tei­kian­čios įstai­gos GMP bri­ga­dos, to­dėl į įvy­kio vie­tą ne­re­tai vyks­ta to­liau nuo įvy­kio vie­tos esan­ti GMP bri­ga­da (ypač tai ak­tua­lu, kai įvy­kio vie­ta yra ne­to­li ap­tar­nau­ja­mos te­ri­to­ri­jos ri­bos), nė­ra bend­ro GMP iš­kvie­ti­mų al­go­rit­mo, to­dėl daž­nai su­ren­ka­ma ne vi­sa rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja ir sun­ku už­tik­rin­ti tin­ka­mą GMP pa­slau­gų ope­ra­ty­vu­mą.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2013 m. bir­že­lio 3 d. įsa­ky­mu Nr. V-571 „Dėl ko­mi­si­jos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nėms tar­ny­boms įver­tin­ti su­da­ry­mo“ su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, 2013 m. spa­lio 17 d. įver­ti­nu­si VšĮ Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dis­pe­če­ri­nės tar­ny­bos tei­kia­mų pa­slau­gų Ma­žei­kių r. sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams ati­ti­ki­mą Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tei­ki­mo ir iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos ap­ra­šo, pa­tvir­tin­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2010 m. gruo­džio 27 d. įsa­ky­mu Nr. V-1131 (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2012, Nr. 82-4307) 20 p. rei­ka­la­vi­mams, nu­sta­tė, kad VšĮ Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dis­pe­če­ri­nė tar­ny­ba ati­tin­ka mi­nė­to tvar­kos ap­ra­šo 20 p. rei­ka­la­vi­mus, yra įdie­gu­si pro­gra­mi­nę ir apa­ra­ti­nę įran­gą, įga­li­nan­čią priim­ti grei­to­sios pa­gal­bos kvie­ti­mus, juos per­duo­ti ar­ti­miau­siai lais­vai, ati­tin­ka­mo pa­si­ruo­ši­mo ly­gio grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos bri­ga­dai.

Cent­ri­nė­je dis­pe­če­ri­nė­je įdieg­ta GMP pa­jė­gų val­dy­mo sis­te­ma dis­pe­če­riams lei­džia ek­ra­ne ste­bė­ti vi­sų GMP bri­ga­dų bu­vi­mo vie­tą (ma­to­ma, ku­ri bri­ga­da lais­va, ku­ri vyks­ta ar jau nu­vy­ku­si pas pa­cien­tą) ir koor­di­nuo­ti jų dar­bą. GMP iš­kvie­ti­mas per­duo­da­mas ir į įvy­kio vie­tą siun­čia­ma ar­čiau­siai įvy­kio vie­tos esan­ti GMP bri­ga­da. Sis­te­mo­je pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, ir per kiek lai­ko me­di­kų eki­pa­žas at­vyks pas li­go­nį. Anks­čiau li­go­niams tek­da­vo lauk­ti, kol at­si­ras lais­va jų ra­jo­ne bu­din­ti bri­ga­da. Tai­gi, įdie­gus GMP pa­jė­gų val­dy­mo sis­te­mą, tau­po­mas lai­kas, pa­cien­tai grei­čiau su­lau­kia pa­gal­bos, efek­ty­viau iš­nau­do­ja­mi GMP au­to­mo­bi­liai.

Ka­dan­gi į iš­kvie­ti­mą siun­čia­ma ar­čiau­siai įvy­kio vie­tos esan­ti lais­va bri­ga­da, tai ne­rei­kė­tų nu­steb­ti, jei pas Jus at­vyks gre­ti­mo ra­jo­no me­di­kų eki­pa­žas.

Įdieg­tos prie­mo­nės nau­din­gos tiek skam­bi­nan­čia­jam, tiek dis­pe­če­riui, tiek me­di­kui – su­ren­ka­ma vi­sa rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja apie pa­cien­tą, už­tik­ri­na­mas GMP pa­slau­gų ope­ra­ty­vu­mas, skam­bi­nan­ty­sis ga­li kal­bė­ti su dis­pe­če­riu tol, kol at­vyks pa­gal­ba.

Šiuo me­tu GMP au­to­mo­bi­liuo­se su­mon­tuo­tos na­vi­ga­ci­nės sis­te­mos, ku­rios GMP eki­pa­žui lei­džia dar grei­čiau at­vyk­ti į nu­ro­dy­tą iš­kvie­ti­mo vie­tą.

Pri­me­na­me, kad cent­ra­li­za­vus iš­kvie­ti­mų dėl GMP pa­slau­gų val­dy­mą, te­le­fo­no nu­me­riai, ku­riais tu­rė­tu­me kvies­tis pa­gal­bą, ne­si­kei­čia (skam­bi­nant iš TEO LT tink­lo – 03, „Om­ni­tel“ – 103, „Bi­tės“, „Te­le 2“ – 033, bend­ro­sios pa­gal­bos te­le­fo­no Nr. 112).

Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos in­for­ma­ci­ja   

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Įvairios naujienos
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Inovatyvus būdas padėti lėtiniu galvos svaigimu besiskundžiantiems pacientams
Apskaičiuota, kad žmonių populiacijoje galvos svaigimą bent kartą per metus patiria kas penktas žmogus. Šis simptomas &n...
Varškė – produktas, užtikrinantis energijos atsargas: valgykite jį bent 2–3 kartus per savaitę
Nuo pusryčių prasideda mūsų diena, tad ryte valgomas maistas yra itin svarbus formuojant sveikatai palankius mitybos įpr...
Kokios inovacijos yra retų ligų gydyme?
Inovacijos – tai naujų būdų ir metodų ieškojimas, siekiant pagerinti teikiamas paslaugas. Medicinoje – nuo d...
Svarbi ligų profilaktikos priemonė – omega-3 polinesočiosios riebalų rūgštys
Pasaulinė omega-3 rūgščių EPR ir DHR organizacija (angl. k.– Global Organization for EPA and DHA Omega-3) atkreipi...
Natūrali kosmetika – geriausias pasirinkimas
Natūrali, organinė kosmetika turi būti prioritetas kiekvienai moteriai, siekiančiai išlaikyti sveiką ir gražią odą. Tai...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktaiPrivatumo Politika
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų