Ketvirtadienis, 2023.10.05
Reklama

Černobylio atgarsiai: mažiausiai pusė importuojamų grybų ir uogų - su taršos likučiais

grynas.lt | 2013-05-02 10:16:36

Praėjus net ir ketvirčiui amžiaus po Černobylio AE avarijos (1986.04.25-26 ), dar ir šiandien jaučiami šios nelaimės padariniai. Avarijos priežastis ir pasekmes tebenagrinėja viso pasaulio mokslininkai, tarp jų - ir Lietuvos.

Grybai
Redakcijos archyvo nuotr.

Kaip teigia Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Radiologinių tyrimų skyriaus vedėjas Pranas Drulia, iki šių dienų vis didesnę svarbą įgavo cezio (137Cs ) izotopų kiekis maisto produktuose, mat jodas (131J) dėl trumpo skilimo periodo (8 paros) greitai suskilo ir tapo mažai reikšmingas radiacinės taršos požiūriu.

Reglamentuojamas tik – cezis (137Cs)

Pastaraisiais metais maisto produktuose yra reglamentuojamas tik 137Cs savitasis ir tūrinis aktyvumas, kurio leistinieji lygiai yra 600 Bq/kg visiems produktams bei papildomas leistinas lygis - 370 Bq/kg pienui ir kūdikių maistui.

Pagal stebėsenos programas tirtuose mėginiuose leistinieji lygiai nebuvo viršyti. Stroncio (90Sr) aktyvumas maisto produktuose nėra reglamentuojamas, todėl, kad jo kiekiai, patekę į aplinką, buvo žymiai mažesni nei 137Cs, tačiau dėl to, kad stroncis, kaip ir stabilusis kalcis, lengvai patenka į kaulinius audinius ir juose kaupiasi, 90Sr aktyvumą maisto produktuose Europos Bendrijos (EB) šalyse radiologinės stebėsenos metu rekomenduojama tirti.

P. Drulia pažymi, kad šio radionuklido aktyvumas matuojamas ir mūsų šalyje. Radiologinių matavimų duomenys nustatyta tvarka kiekvienais metais perduodami Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centrui (JTC), Lietuvos Radiacinės saugos centrui (LRSC). Duomenys naudojami gyventojų gaunamai apšvitos dozei nuo maiste esančių radionuklidų jonizuojančiajai spinduliuotei įvertinti.

Gyventojų apšvita – maža

Vidutinė metinė efektinė vidinės apšvitos dozė vidutiniam šalies gyventojui nuo maiste esančių radionuklidų jonizuojančiosios spinduliuotės skaičiuojama naudojant maisto radiologinių tyrimų rezultatus, atsižvelgiant į vidutinį maisto produkto sunaudojimą vienam gyventojui per parą. Apšvitos dozė nuo neapdorotame maiste esančių radionuklidų jonizuojančiosios spinduliuotės lygi 0,22 mSv.

Ši dozė yra nedidelė, panaši į gautas ankstesniais metais ir sudaro vidutiniškai tik dešimtą dalį, lyginant nuo įvairių kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių gaunamos apšvitos, kuri lygi 2,63 mSv.

Todėl galima teigti, kad gyventojų apšvita dėl technogeninės kilmės radionuklidų maiste jonizuojančiosios spinduliuotės yra maža ir nekelia rizikos vartotojų sveikatai.

Po Černobylio AE avarijos iškilo pavojus, kad iš užterštų Ukrainos, Baltarusijos, kai kurių Rusijos teritorijų – į mūsų šalį nepatektų maisto produktai ir pašarai, užteršti radioaktyviomis medžiagomis.

Įvežamai produkcijai iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos ir kitų šalių – vykdoma radiologinė kontrolė

Lietuvos įmonės palaiko prekybinius ryšius su Ukraina, Baltarusija, Rusijos Federacija ir kitomis šalimis, iš kurių įveža į šalį augalinius aliejus, riebalus, miško grybus ir uogas, sultis, konditerijos, kulinarijos ir kitus gaminius, importuoja daug pašarų ir pašarinių žaliavų.

Kasmet radiologiškai ištiriama iki tūkstančio šių produktų mėginių.

Daugumoje įvežamų prekių radioaktyviosios taršos požymių nenustatyta, tačiau, kai kurių rūšių produktų siuntose buvo aptinkamas radioaktyvusis 137Cs.

2001-2003 m. buvo tiriama daug importuojamų pieno miltelių, kurie tranzitu per Lietuvą buvo gabenami į kitas šalis. 2001 m. - 16 proc., 2002 m. - 30 proc, 2003 m. - 18.3 proc. tirtuose importuotų pieno miltelių mėginiuose aptikta cezio likučiai. Rasta didžiausia koncentracija 314 Bq/kg. Leidžiama norma pieno produktams - 370 Bq/kg.

2007 m. pirmą kartą nustatytas 137Cs cukrinių runkelių išspaudose, kurio koncentracija siekė 200 Bq/kg . 2008 m.dviejose miško uogų mėlynių siuntose 137Cs koncentracijos viršijo 2000 Bq/kg.

2002-2012m. vykdant miško grybų ir uogų radiologinę kontrolę,iš Rusijos, ypač iš Baltarusijos ir Ukrainos importuotose miško gėrybėse buvo aptinkamas radioaktyvusis 137Cs. Kiekvienais metais įvežamų ir iš Lietuvos išvežamų grybų ir uogų apimtys vidutiniškai sudarė 10 tūkst. tonų.

Analizuojant tyrimų duomenis nustatyta, kad pusėje įvežamų grybų ir dviejuose trečdaliuose įvežamų uogų siuntų buvo aptikta radioaktyvaus 137Cs.likučiai. Grybų ir uogų radioaktyvioji tarša mėginiuose, išskyrus vieną atvejį 2008 m., nebuvo viršyta.

Uogose ir grybuose - cezio likučiai

Pagal Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvo teisės aktų reikalavimus uogose ir grybuose 137Cs turi būti ne daugiau kaip 600 bekerelių kilograme (Bq/kg).

Vertinant importuojamų grybų radioaktyviosios taršos riziką nustatyta, kad 2002 -2012m. daugumoje tirtų grybų 137Cs savitasis aktyvumas neviršijo didžiausių leistinų lygių.

Per 2002 -2005 m. laikotarpį įvežamuose grybuose 137Cs metinės vidutinės savitųjų aktyvumų reikšmės didėjo, nuo 2006 m. - stebėtas taršos mažėjimas.

Didžiąja dalį importuojamų uogų sudaro miškuose surinktos mėlynės. Miško uogose 137Cs metinių vidutinių savitųjų aktyvumų reikšmių didėjimas vyko iki 2007 m. ir pasiekė aukščiausią 208 Bq/kg lygį. Nuo 2008 m. įvežtos uogos buvo švaresnės.

Vienas ryškiausių aplinkos radioaktyviosios taršos indikatorių aplinkoje, kaip pastebi specialistas P. Drulia, išlieka miško grybai ir uogos. Natūrali laukinių grybų ir uogų aplinka paprastai yra miškai arba miškingos vietos, o šioms ekosistemoms yra būdinga tai, kad radioaktyvusis 137Cs išsilaiko vykstant cikliškai dirvožemio ir augmenijos medžiagų apykaitai. Dėl to tęstinis grybų ir uogų užteršimas radioaktyviuoju 137Cs po Černobylio AE gali nežymiai mažėti, o kai kurių rūšių grybų – padidėti.

Produkcija iš Japonijos - tikrinama

2011 m. kovo 11d. įvykiai Japonijos Fukušimos AE cunamio pasekoje, privertė dar sykį suklusti pasaulį, dėl branduolinės energetikos pavojaus žmogui ir gamtai. Jaučiamas nerimas dėl maisto produktų, importuotų iš Japonijos, kokybės ir saugos. Maisto produktai, kurie yra įvežami į mūsų šalį, sudaro labai mažą dalį Japonijos eksporto (2010 m. – tik 0,6 proc.). Iš jų - daugiausia eksportuojama žuvis, vaisiai, daržovės, prieskoniai, arbata , šiek tiek grūdų ir kitų produktų.

Į Lietuvos rinką šie produktai dažniausiai įvežami iš kitų ES valstybių, į kurias importuojant, visi produktai patikrinami ES teisės aktų reglamentuota tvarka.

Po 2011 m. kovo įvykių Japonijoje, Europos Komisija sugriežtino žuvų kontrolę dėl radioaktyvios taršos. Tikrinamos žuvys, sugautos netoli Japonijos krantų ir kituose žvejojimo plotuose. Kas mėnesį analizuojami į Europos rinką importuotų japoniškų maisto produktų laboratorinių tyrimų rezultatai ir, esant reikalui, koreguojamos atitinkamos rekomendacijos.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas kontroliuoja kiekvieną iš Japonijos importuotų maisto produktų siuntą dėl radioaktyvios taršos.

Tyrimai ( 2011-2012m. )

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje dėl radioaktyvios taršos ištirta per 400 įvairių maisto produktų mėginių, įvežtų iš Japonijos: maisto papildų, jūržolės, jūros kopūstų ir kita. Radioaktyvios taršos atžvilgiu visi minėti produktai buvo švarūs.

Importuotuose iš kitų šalių maisto produktuose padidintos radioaktyvios taršos, kuri galimai būtų siejama su įvykiais Japonijoje, nepastebėta.

2011 m. Lietuva gavo tik vieną skubų pranešimą apie iš Japonijos į Prancūziją įvežtą žaliąją arbatą, kurios radioaktyvioji tarša viršijo leistinus lygius.

Kiekviena Europos Bendrijos (EB) šalis turi nacionaliniu lygiu taikyti tokį tyrimo dažnumą radionuklidų atžvilgiu importuojamiems žemės ūkio produktams iš trečiųjų šalių, kuris būtų nustatomas atlikus importuojamų produktų rizikos vertinimą, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus bei importuojamų produktų pobūdį, taip pat atsižvelgiant iš kokių šalių ir kokių regionų produktai yra importuojami.

Vertinant rizikos požiūriu radiologinę įvairių tiriamų veterinarijos priežiūros objektų taršą, teikiamos šios išvados:

vietinės kilmės maisto produktų - jautienos, kiaulienos, paukštienos, pieno, tvenkininės žuvies, kiaušinių ir laukinės faunos tarša 137Cs ir 90Sr radionuklidais 1988 - 2012 m.laikotarpiu neviršijo didžiausių leidžiamų lygių (DLL);

vietinės kilmės maisto produktų taršos lygiai 137Cs ir 90Sr radionuklidais statistiškai yra mažai kintantys;

gyventojų apšvita dėl dirbtinės kilmės radionuklidų maiste jonizuojančiosios spinduliuotės yra nežymi, lyginant nuo įvairių kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių gaunamos apšvitos;

kritiniais produktais, kuriuose randamas radioaktyvusis 137Cs, išlieka importuojami miško grybai ir uogos, laukinė fauna, cukrinių runkelių išspaudos;

pusėje įvežamų grybų ir dviejuose trečdaliuose miško uogų siuntų randama radioaktyvaus 137Cs likučiai;

Lietuvos grybų ir miško uogų tarša radioaktyviuoju 137Cs 2012 m. neviršijo DLL;

radioaktyviosios taršos požiūriu didžiausią dėmesį reiktų kreipti įvežamų iš Baltarusijos miško grybų, iš Ukrainos - miško uogų bei Japonijoje išaugintų prieskoninių daržovių, arbatų ir jūros gėrybių radiologinei kontrolei;

būtina ir toliau tęsti importuojamų prekių iš trečiųjų šalių, paveiktų Černobylio AE avarijos, radiologinę kontrolę.


Logo

 

 

 

 

 

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Įvairios naujienos
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Slenka plaukai ir jokie serumai nepadeda? Susirūpinkite sveikata
Plaukų slinkimas įspėja ne tik apie vitaminų ar mikroelementų stygių. Tai gali signalizuoti apie patirtą ilgalaikį stres...
Garsai atrodo išblukę? Pasitikrinkite klausą
Viena iš pagyvenusių žmonių amžiaus problemų – nusilpusi klausa, kurios nesprendžiant ima lydėti įvairios fizinės...
Ar tikrai elektrinis šepetėlis valo dantis geriau už tradicinį?
Šiais laikais elektrinių dantų šepetėlių galima rasti turbūt kiekviename didesniame prekybos centre, o atsiliepimų apie...
„Rožinę savaitę“ moteris kvies pasitikrinti krūtis
Kasmet krūtų vėžys nusineša beveik pusės tūkstančio Lietuvos moterų gyvybes, o krūties vėžio diagnozę išgirsta daugiau k...
Kompensuoti negalima numirti: kablelį vis dar dedame onkologinių pacientų nenaudai
Įsivaizduokite, jums reikalingi inovatyvūs onkologiniai vaistai, tačiau Lietuvoje jie nėra kompensuojami. Turite tokius...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų