Ketvirtadienis, 2022.12.01
Reklama

Žalingų įpročių problematika Vydūno požiūriu

Rima Palijanskaitė | Šaltinis: vlmedicina | 2017-03-16 10:04:06

Vydūnas (1868–1953) yra rašęs, jog nei jo motinos, nei tėvo šeimoje nebuvo vartojamas alkoholis ir nebuvo rūkoma, todėl svaiginimasis šiomis priemonėmis jam atrodęs kaip didis žmogaus menkumas. Tiesa, jis žinojo, jog net kai kurie kunigai rūko ir išgeria, ir tai jį labai stebinę.

Rima Palijanskaitė. Asmeninio archyvo nuotr.

Kartą vienas tėvo bičiulių netgi bandė jį, aštuonerių metų vaiką, pamokyti rūkyti. Pradžioje „vaikas priešinosi“, bet ilgiau įkalbinėjamas pakluso. Visgi patyręs skaudų „veikimą smegenyse, jis smarkiai atstūmė pypkę, kad senis sušuko: Na, Viliuk, tik ne taip piktai! Tai buvo [pirmasis] vaiko bandymas ir baigimas rūkyti.“ Alkoholio ragauti šiam vaikui neteko. Vydūnas: „Kartą dvi moteri kalbėjosi su motina apie girtuokliaujančius. Viena, pažvelgusi į vaiką, sakė: ir [tas] vaikas būsiąs girtuoklis. Turėdamas didę gerklę, jis iškėlė ranką per jam dar aukštą stalą ir trenkė į jį kumštele, sakydamas: Niekuomet nebūsiu girtuokliu! O buvo tada vos šešerių metų vaikelis. Ir išlaikė savo žodį visą amžių.“

Kova už blaivybę niekada nebuvo lengva. Nuo 1845 m. Motiejaus Valančiaus (1801–1875) organizuojama Blaivybės draugijų veikla visą laiką buvo persekiojama, o 1864 m. Michailas Muravjovas jas uždraudė. Tiesa, šių draugijų nepalaikė ir jų veiklai priešinosi visi, kurie iš degtinės uždarbiavo ir jos vartojimą skatino – dvarininkai, bajorai, karčemų savininkai.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje blaivybės draugijoms tekdavo netgi neigti mitus apie tariamą alkoholio naudą. Tarpukario Lietuvoje Blaivybės draugijos veikla buvo atgaivinta 1919 m. į kovą su girtavimu aktyviai įsijungė ir įvairios visuomeninės organizacijos. Buvo suvokta, jog reikia ne tik skleisti informaciją apie alkoholio žalą (girtaujančiam ir visai Lietuvai), bet ir kelti visuomenės kultūrą. Ypač buvo kovojama su mokytojų, kunigų ir kitų inteligentų polinkiu dažnai vartoti alkoholį.

Vydūniškoji blaivybės propaganda

Katalikų blaivybės draugijai prašant, Vydūnas rašė straipsnius, kurie buvo publikuojami laikraštyje „Sargyba“, žurnale „Blaivioji Lietuva“, „Laimės kalendoriuje“. 1938m. „Blaiviojoje Lietuvoje“ Vydūnas apibūdinamas kaip nuoširdus Blaivinimo sąjungos bendradarbis ir didelis jos bičiulis, prisidedantis „prie blaivios, gražios, o drauge ir laimingos Lietuvos ateities“ kūrimo. Pats Vydūnas teigė, jog yra „beveik visa blaivybės klausimu parašęs.“

Girtavimo kaip visuomenės dvasinio (moralinio) nuosmukio problemą Vydūnas iškėlė jau 1903 m. Tilžės lietuvių laikraštyje „Naujoji lietuviška ceitunga“; čia publikuotame straipsnyje „Žvilgis į ateitį“ buvo teigiama, jog vienas iš tautą žeminančių, jos augimui kenkiančių ir net pražūtimi grasinančių įpročių yra girtavimas, kuriam pasiduoda jauni ir seni, vyrai ir moterys.

XX a. pradžioje Amerikoje ir kai kuriose Europos valstybėse vyko aktyvūs visuomenės judėjimai prieš girtavimą, buvo steigiamos blaivybės organizacijos, propaguojama blaivi gyvensena. Neliko nuošalyje ir mokslo, švietimo įstaigos bei tų valstybių vyriausybės. Straipsniuose „Alkoholis ir žmogaus proto sveikata“ (1921 m.), „Blaivybės klausimas Lietuvoje“ (1921 m.), „Ką garsusis danas med.dr.Hindhede Vokietijoje papasakojo“ (1921 m.), „Žinios iš kovos prieš alkoholį“ (1922 m.), Vydūnas perteikė Vokietijoje spausdintų straipsnių mintis apie kovą prieš girtavimą Amerikoje, Indijoje, Norvegijoje, apie atliktus alkoholio suvartojimo ir alkoholinių psichozių tyrimus Vokietijoje ir Danijoje, apie blaivybės politiką Lietuvoje. Straipsniuose apgailestaujama, jog yra daug žmonių, raginančių kitus gerti, siekiančių naudos iš to, kad kiti save žudo.

Vydūnas kvietė kovoti su žalingais, visiems didžiulę žalą darančiais, įpročiais. Straipsnyje „Kultūros žengsmas ir svaigalai“ (1930 m.) teigiama, jog „rūkytojas ne geresnis už vagį. Savo rūkymu jis vagia iš kitų tai, kas jiems gyventi ir sveikiems išlikti yra reikalingiausia, būtent – gaivų orą.“ Straipsnyje „Laisvė“ (1929 m.) mąstytojas skatina žmones ginti savo teises, netoleruoti rūkančiųjų viešose vietose, ypač, jeigu jau įstatymų tvarka numatyta atskira vieta nerūkantiems (tuo metu – atskiras traukinio vagonas!). Girtavimas, pasak mąstytojo, dar daugiau žemina žmogų. Vaikai ir nesusipratėliai kartais juokiasi, matydami svyrinėjantį ir pargriūnantį girtuoklį. Bet ar tai ne „apgailėtinas nuotykis“? Žmogaus organizmą stimuliuojančias ar kitaip veikiančias medžiagas Vydūnas vadina tiesiog nuodais, o kaip kenksmingiausią, sukeliantį daugybę nelaimių, ligų, skausmų ir vargų, išskiria alkoholį.

Straipsnyje „Laiko praleidimas“ (1929 m.) apgailestaujama, jog kai kurie žmonės ne tik valandų valandas, bet ir dienų dienas, netgi metų metus praleidžia taip, tarsi „laikas būtų visai nevertas dalykas.“ Ir tik tada, kai jų gyvybei gresia pavojus, jie visa „atiduotų, jeib ją išgelbėtų.“ Laikas žmogui, Vydūno manymu, yra brangiausias turtas, duotas tam, kad jis pažintų save bei gyvenimą, atskleistų savo vidinius lobius ir „kiltų žmoniškumo taku“. Mąstytojas stebisi, kad net aukštus mokslus baigę, svarbias visuomenėje pareigas užimantys žmonės dažnai leidžia laiką neprotingai, netgi „niekingu būdu“ – gerdami alų ar degtinę, rūkydami ir gal dar lošdami kortomis, taip patys kaskart tuštėdami ir menkėdami.

Girtaujantys žmonės ne tik „žengia atbulyn“, griauna savo sveikatą, bet ir paveikia artimųjų, ypač vaikų gyvenimą. 1914 m. išspausdintoje apysakoje „Kaimo didvyris“ parodoma, kaip pasikeitė vaikai, tėvui pradėjus girtauti. Buvę labai gyvybingi, linksmi ir aktyvūs, netrukus jie tapo liūdni, baugštūs, uždari, o po metų atrodė kaip nelabai sveiki. Pirmiausia – dėl neprotingo, netinkamo (neretai žiauraus) išgėrusio ar girto tėvo elgesio su pačiais vaikais, dėl nusiminusios, dažnai ašarą braukiančios motinos ir dėl iškilusių materialinių bei socialinių problemų. Pagrindinis apysakos herojus – girtaujančio tėvo vyresnysis sūnus Audrius. Jis į kovą prieš girtuoklystę ir blaivios gyvensenos propagavimą įtraukė visus savo draugus. Jų aktyvios veiklos dėka, pamažu kaimo žmonių laisvalaikio kultūra keitėsi, vyrai vis rečiau prisimindavo smuklę, tad ji buvo pagaliau uždaryta.

Sveikos gyvensenos, blaivybės idėjų gausu ir Vydūno dramose. Kvaišos, Laidoko, Klaidžiaus, latrų ir kitais personažais atskleidžiamos nevaldomos geismingosios žmogaus prigimties pasekmės. Dramoje „Varpstis“ sveikos gyvensenos mokytojas (gyvenimo reformatorius) Keleivis kaip alternatyvą smuklei įsteigia sveikos gyvensenos ir kultūros namus, kurių dėka žmonių nuostatos, vertybės ir jų gyvenimas kinta. Dramoje „Vergai ir dykiai“ gydytojas Tautnoras gelbsti ne tik kūną, bet ir dvasią. Jis tiki, kad „kiekvienas žmogus gali iškopti iš savo vergovės“, jeigu jis „atsistos ant savo kojų“, įsiklausys į save – savąjį žmoniškumą. Dramoje „Vyrai viską padarys“ moterys tvirtina, jog „iš girtuokliavimo pareina visos piktybės, ligos, vaikų nesveikumai, pasileidimas ir visi nusidėjimai“.

Tarpukaryje blaivybę propagavusieji laikraščiai kvietė rašyti apie girtaujančių žmonių tragedijas. Tačiau Vydūnui neatrodė, kad blogais pavyzdžiais galima žmonės atgrasyti nuo girtavimo. Jo manymu, išaugusį žmonių norą girtauti gali įveikti tik geri pavyzdžiai – alkoholis ir toliau bus stipriai vartojamas, kol „žymesni tautos žmonės“ nesiliaus tai darę. Straipsnyje „Lietuvių tautai žalingi dalykai“ (1925 m.) teigiama, jog „mokytojas, gydytojas, teisėjas ir kunigas turėtų iš vietos būti atleidžiami, jeigu girtautų. Bet tie, kurie valdžios pirmoj vietoj stovi, neturėtų niekuomet alkoholio vartoti. Valdžios žmonės turėtų būti visuomet blaivūs ir nepajudinami kaip žemės ašigalio žvaigždė.“

Svaiginimosi priežastys ir jų šalinimas

Kalbėdamas apie žalingus įpročius, Vydūnas analizuoja ir jų priežastis. „Yra tai tikras slėpinys, kad žmonės trokšta apsisvaiginti, kad negali gyventi nuolat blaivume ir sąmonės skaidrume“, – rašo straipsnyje „Alkoholio klausimas“ (1922 m.). Alkoholis – ne vienintelė svaiginimosi priemonė. Primenama, kad ne mažesniais žalingais įpročiais gali tapti kitų nuodų, pavyzdžiui, nikotino, kofeino bei kitų „erzinančių“ organizmą medžiagų vartojimas ar „gašlumo galia“, su kuria susiję daug kitų nedorybių (narkotikų to meto visuomenė dar nežinojo).

Tarpukario Lietuvos Blaivybės draugijos spaudoje alkoholis dažnai būdavo siejamas su velniu. Vydūnas patikslina, kad ne alkoholis ar kitos svaiginimosi priemonės laikytinos velniais, bet patys geismai, kurie pavergia žmogų. Tuos geismus dažnai kursto aplinka (be abejo, ir smuklininkai), tačiau geismai pavergia būtent tokį žmogų, kurio „sielos dangus“ yra apniukęs, kurio esmė silpna, kurio asmenybė yra nebrandi. Toks žmogus neturi dvasinės atsparos ir pasiduoda įvairioms aistroms bei geismams, kurie verčia žmogų „daryti visokius kvailumus“ ir kenkti pačiam sau. „Būkime, pagaliau, vyrai!“ – kreipiamasi į tuos, kurie neįstengia jais būti – savo esme „vyrauti“ asmenybėje, valdant geismingąją prigimtį.

Alkoholio uždraudimas, pasak Vydūno, yra pirmas žingsnis, ugdant blaivią visuomenę, bet vien draudimais to pasiekti neįmanoma – būtina ugdyti žmonių sąmoningumą, „teikti žmonėms tai, kas jiems alkoholį padarytų negeistiną.“ Alkoholio gėrimas yra „žemo, blogo žmogaus smaguriavimas“, tad reikia ugdyti aukštos kultūros žmogų, kuris neturėtų poreikio svaigintis.

Straipsniuose „Alkoholio klausimas“ (1922 m.), „Laimės ieškotojai“ (1930 m.), „Sveikata ir laimė“ (1931 m.) Vydūnas žalingų įpročių vartojimo priežastis sieja su paklydimu, ieškant laimės. Visi žmonės ieško ir tikisi jos rasti, „o kad jos ir tik žybtelėjimo!“ Laimės ieško ir tie, kurie „ryja ir svaiginasi ir virsta ėdikais bei girtuokliais.“ Laimė – tai didesnis gyvumas, todėl ieškantys laimės iš tiesų ieško didesnio gyvumo. Kiekvienos rūšies (kūno, jausmų-geismų, mąstymo, esmės) gyvumas galįs didėti ir menkėti, o žmonės „gali savo dėmesį kreipti tai į vieną, tai į kitą gyvumo rūšį“ ir taip įvairiais keliais ieškoti laimės.

„Žmogus nori kartais kitaip jausti, pamiršti savo esimą. Toks pamiršimas jam yra laimė, kurią jis jaučia, iš paprasto gyvenimo išskrisdamas. Todėl reikėtų rūpintis, kad žmonėms šalia jų darbo būtų pramogų, kurios užmaršintų jiems paprastąjį gyvenimą.“ Aiškinimai apie rūkymo ar alkoholio žalą, anot Vydūno, yra bevaisiai, jei žmogus tokiuose dalykuose randa visą savo laimę. Reikia pažadinti poreikį domėtis, džiaugtis tuo, kas žmogų, jo žmoniškumą augina, o ne smukdo:

Reikės jam išmokti kitkuo pasidžiaugti, būtent darbu, kūno mankšta, toliau tuo, kas žadina gilesnius jausmus, skaidrina palinkimus, geidulius, aistras. (...) Toliau svarbu, kad žmogus imtų protauti, apie visokius gyvenimo dalykus mąstyti. Tad gal jis patirtų, kokį didesnį gyvumą suteikia protavimo skaidrėjimas, jo vaizduotės judrėjimas, turtėjimas. Kurs tos laimės ieško ir ją randa, tas greičiausiai galės apveikti visokius negražius įpročius.

Analizuodamas svaiginimosi priežastis, Vydūnas paliečia ir mitybos klausimus, jos papročius. Straipsniuose „Valgio ir gėralo reikšmė“ (1933 m.), „Yra ko gerti“ (1933 m.) filosofas teigia, jog piktnaudžiavimas alkoholiu yra susijęs ir su gausiu mėsos produktų, druskos vartojimu. Valgant daug sūdytos mėsos (tais laikais sūdymas buvo pagrindinė konservavimo priemonė), kyla troškulys, kuris neretai patenkinamas alkoholiniais gėrimais. Bet labai svarbu ir tai, kad skerdžiant gyvulius ir valgant jų mėsą, žmogaus „jausmingumas žiaurėja“, silpnėja žmoniškumas, jo esmė, tad vis sunkiau valdyti savo pažmoniškumą. Be to, „mėsos nuodai-puvėsiai“ veikia panašiai kaip tabakas: kūno ląstelės „iš lengvo vis daugiau sustingsta, tarsi suakmenėtų“ ir žmogus anksti pradeda senti.

Didelę reikšmę Vydūnas teikia tėvų, ypač besilaukiančios motinos, gyvenimo būdui: „kas motiną svaigina, tatai paveikia, be abejo, ir gimstantį vaiką.“ Kai vienokiais ar kitokiais „nuodais“ pakenkiama dar negimusio ar mažo vaiko kūnui, jis tampa tarsi užnuodytas, ir užaugus tokiam žmogui bus labai sunku išvengti vergavimo alkoholiui ar tabakui.

Pagrindines svaiginimosi priežastis Vydūnas išskiria į dvi grupes, kartu pateikdamas ir problemos sprendimo gaires:

1.Esminis žmogaus troškimas – „daugiau gyvybės“ patirti. „Kiti tiki: tai įvyksta ir tada, kad kūnas alkoholio, tabako ar šiaip ko nors suerzintas. Užgėręs žmogus šnekesnis, drąsesnis. Bet greitai šis gyvybės pakilimas išnyksta.“ Pasak Vydūno, menkos kultūros žmogus jaučia gyvybės didėjimą tik tenkindamas kūno poreikius (pavyzdžiui, valgydamas) ir nė nesuvokia, jog gyvybingumas didėja turtinant savo jausmų, minčių pasaulį, o ypač savo esme atsiveriant Didžiajam Slėpiniui. Dvasinis gyvybingumas yra tiesiogiai proporcingas žmogaus esmės atsiskleidimui. O žmogaus dvasią (esmę) mąstytojas vadina viską pataisančia jėga: joje „spindi jėgos, kurios iš lengvo jo sveikatą taiso.“

2.„Antra svaiginimosi priežastis yra priešingo pobūdžio [...], kai žmogus neįstengia tokioje skaidroje pabūti“, kai to reikalauja jo užimamos pareigos. Tada jis „geidžia lyg pažeminimo ir nori svaigalų“; dėl to ir didžiosios „šventės“ nepraleidžiamos be puotų su svaigiaisiais gėrimais, kuriose ir labai aukštas pareigas visuomenėje užimantys žmonės jų nevengia. Vydūno manymu, aukštos kultūros, skaidrios sielos asmenybei bet koks svaiginimasis yra žeminantis dalykas, kurio ji turėtų vengti.

Vydūno išskirtos svaiginimosi priežastys – siekimas patirti didesnį gyvybingumą ir bėgimas nuo skaidrios, sąmoningos būties (savo esmės), turi tą patį pagrindą – tai žmogaus esmės silpnumas. Ši esmė, t.y. žmoniškumas reiškiasi sąžine, meile, išmintimi, valia, drąsa, stiprybe ir t.t. Tačiau kai žmogaus žmoniškumas menkas, jis yra silpnas, priklausomas ir pažeidžiamas. Todėl pagrindinis dalykas – padėti žmogui pažinti save, stiprinti dvasines jo galias (jo asmenybės branduolį), sąmoningumą.

Vydūniškoji išmintis šiuolaikinės psichologijos kontekste

Psichologas Abrahamas Maslou esmine visų priklausomybių priežastimi laikė asmenybės dvasinių bei moralinių vertybių atrofiją, vadindamas tai metapatologija; vietoj šio termino mąstytojas siūlė vartoti žmoniškumo sumažėjimo sąvoką, nes ji tiksliau įvardija problemos esmę. Šių patologijų priežasčių šalinimas – tai savivokos, sąmoningumo, „aukščiausiųjų poreikių“, dvasinės kultūros visuomenėje puoselėjimas. Tai yra svarbiausios visų priklausomybių profilaktikos priemonės, ir ne tik: tai sveikos visuomenės, kiekvieno žmogaus sveikos ir prasmingos gyvensenos pamatas.

Vydūniškoji žalingų įpročių sąvoka apima ne tik žmogaus priklausomybę nuo alkoholio, nikotino ar kitų narkotikų, bet ir visus kitus vergavimo būdus, pavyzdžiui, vergavimą savo ar kitų geismams, kitų primestai nuomonei ar gyvenimo būdui. Šias priklausomybės rūšis būtų galima papildyti modernaus (vartotojiško) gyvenimo rykštėmis: tai pirkimo ir lošimo manija, darboholizmas, narkomanija, gausus nesveiko maisto vartojimas.

Tai, ką Vydūnas vadino „geismų vergu“, šiuolaikinė psichologija tai įvardija „impulsų vergu“. Paprasti žmonės seniau tai vadindavo tiesiog „pasileidimu“: tai tarsi geismų „paleidimas“, kai jų žmogus nekontroliuoja. Rašytojas filosofiniuose ir grožiniuose kūriniuose nevaldomus žmogaus geismus yra palyginęs su gyvulių jame šėlsmu, kuris griauna asmenybės darną ir sveikatą. Vydūniškoji „geismų vergo“, psichologų „impulsų vergo“ ir liaudiškoji „pasileidusio žmogaus“ charakteristika kone identiška. Šiems žmonėms būdingas sąžinės ir aukštesniųjų vertybių neturėjimas, atsakomybės vengimas, savanaudiškumas, emociniai (neretai ir psichiniai) sutrikimai, nebrandumas (jų asmenybės branda yra tarsi sustingusi vaiko ar paauglio stadijoje), silpni kognityviniai gebėjimai. „Impulso vergais“ psichologai vadina ir tuos žmones, kurie nesuvaldo savo jausmų, kuriems būdingi pykčio priepuoliai, atsitiktiniai lytiniai santykiai ir pan.

„Impulsų vergovės“ kaip blogų įpročių priežasčių psichologai ieško žmogaus kūdikystėje, vaikystėje ir jaunystėje, kada nebuvo nubrėžtos aiškios ribos, nebuvo patirtas „ribos pojūtis“. Vydūnas pedagoginius klausimus nagrinėjančiuose straipsniuose pabrėžia, jog visi vaiko poelgiai turi būti įvertinami adekvačiai, ypač kiekvienas negatyvus poelgis, kad jam „neišsitrintų ribos“ tarp to, kas yra galima, o kas – ne, koks elgesys yra gražus, pagirtinas, o koks – peiktinas, gėdingas. Tai ugdo vaiko sąžinę, jo žmoniškumą. Apie drausmę, darną ir dorą mąstytojas kalba kaip apie žmogaus gebėjimą valdyti savo norus, troškimus, aistras, geismus ir mintis. Tačiau tai gali padaryti tik stipri žmogaus dvasia-siela. Pats Vydūnas vaikystėje buvo vietoje nenustygstąs, ypatingai impulsyvus vaikas, bet tėvų auklėjimo ir saviugdos dėka tapo ypatingai santūri asmenybė, tuo daugelį stebinusi ir žavėjusi.

Propaguojant šiandien nuo visko „laisvo“ žmogaus (pabrėžiančio savo teisę visko norėti ir turėti bei viską daryti) idealą, ateities priklausomybių formos ir mastai, anot psichologų, neprognozuojami. O asmenybės ugdymas, nepaisant skambių deklaracijų, šiandienos žinių visuomenėje nėra pirmaeilis uždavinys. Iš esmės ugdymas Lietuvoje orientuotas į daug žinių turinčios ir rinkos ekonomikai naudingos „prekės“ formavimą. Tačiau žmogus, nemokantis rasti stiprybės, gyvybingumo šaltinio savyje ir neturėdamas dvasinių vertybių (orientyrų), neišvengiamai ieškos įvairių stimuliuojančių priemonių aplinkoje. Žymaus psichologo ir mąstytojo Viktoro Franklio tvirtinimu, žalingus įpročius ir dažnai su jais susijusius kitus negatyvius asmenybės polinkius bei sutrikimus paprastai nulemia gyvenimo beprasmiškumo jausmas.

Taigi Vydūnas nurodo esmines visų priklausomybių priežastis ir pateikia pagrindinius jų prevencijos būdus. Žvelgiant filosofo akimis, mūsų kova su žalingais įpročiais primena kovą su vėjo malūnais: skatindami „geismingąjį mąstymą“ ir nevaldomą troškimų, aistrų šėlsmą, mes jau mažus vaikus rengiame modernios vergovės gyvenimui. Iš vienos „impulsų vergovės“ neretai žmonės pereina į kitą, ir tik labai retais atvejais tokiems asmenims pavyksta tapti išties laisvomis asmenybėmis. Jaunimą mokydami skanduoti „Ne“ narkotikams, alkoholiui, tabakui ar AIDS, dažnai pamirštame pasakyti „Taip“ iš esmės kitokiam gyvenimui, kitokiai gyvenimo filosofijai (ar ją turime?). Retai pateikiame šviesaus, prasmingo ir skaidraus gyvenimo pavyzdžių ir, deja, retai tokiais pavyzdžiais esame patys...

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Moters intymios problemos: asimetrija, sausumas, diskomfortas – kaip sau padėti?
Moterims lytinių lūpų asimetrija reiškia kur kas daugiau nei vien estetinę problemą. Dažniausiai su fiziologiniais pokyč...
ŽIV gydymas garantuoja visavertį gyvenimą ir užkerta kelią infekcijai plisti
121 – tiek žmonių Lietuvoje pernai išgirdo diagnozę, jog yra užsikrėtę ŽIV (žmogaus imunodeficito virusas), kone p...
  Pėdos ligų ateityje tik daugės, nes vis rečiau pakylame nuo sofos
Neseniai Edinburge vykusiame Europos pėdos ir čiurnos chirurgų kongrese Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės...
Šaltasis sezonas – grėsmė sergantiems širdies ligomis: kaip apsisaugoti?
Daugybė žmonių tvirtai įsitikinę, kad širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai dažniau juntami šiltuoju metų sezonu....
COVID-19 – realybė, su kuria teks išmokti gyventi
Šiandien jau tikriausiai niekam nebekyla abejonių, kad COVID-19 tapo naująja mūsų gyvenimo realybe – neįtikimu gre...
DIENOS KLAUSIMAS
Kiek jums metų?
Iki 20
Nuo 20 iki 30
Nuo 30 iki 50
Nuo 50 iki 70
Nuo 70
RENGINIŲ KALENDORIUS
Konferencija „Vienykimės, kad sergančiųjų retomis ligomis balsas būtų išgirstas“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų ligų koordinacinis centras ir LSMU Neurologijos klin

Dalyvaukime programoje „Mano širdis – mano gyvenimas“

Kas antras Lietuvos gyventojas miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Dauguma jų, deja, palieka š

Anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija

2016 m. vasario  26 d. 12 val. Vilniuje, “Karolinos” viešbutyje, Didžiojoje konferencijų salėje,

Pripažinti užsienio ekspertai pristatys autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo būdus

Balandžio 2 d. pasauliui minint Tarptautinę Autizmo dieną, asociacija „Kitoks vaikas” organizuoja mokslinę &

Mokslinė-praktinė konferencija „Peties ultragarsinė diagnostika“

Kviečiame dalyvauti Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos draugijos, LSMU, LSMUL Radiologijos klinikos organizuo

Konferencija „Ribos ir šešėliai patologijoje: nenavikinė ir navikus imituojanti patologija"

Kviečiame į Vilniaus universiteto bei Lietuvos patologų draugijos organizuojamą konferenciją „Ribos ir &scaron

Milijardinė sveikatos technologijų industrija laukia inovatyvių lietuvių

Pasaulinė medicinos technologijų industrija šiandien verta apytikriai 340 milijardų JAV dolerių. Europos Sąjunga

Konferencija „Nerimo ir su stresu susiję psichikos sutrikimai: nuo diagnostinių iššūkių iki įrodymais pagrįsto gydymo“

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos ir Lietuvos b

Konferencija "Rinktiniai akušerijos ir ginekologijos klausimai"

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Akušerijos i

Gyvensenos medicina: raktas į lėtinių neinfekcinių ligų valdymą

Besidominčius sveikos gyvensenos skatinimo ir rizikos veiksnių korekcijos galimybėmis, maloniai kviečiame registruo

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

„Žemės valandoje“ dalyvaus daugiau nei 40 savivaldybių

Kovo 19 d. nuo 20 val. 30 min. vietos laiku milijonai žmonių visame pasaulyje prisijungs prie pilietinės iniciatyvos &bd

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

Konferencija „Endokrininė hipertenzija“

Kviečiame į LSMU, LSMUL Endokrinologijos klinikos, Endokrinologijos instituto, Lietuvos endokrinologų draugijos bei Kaun

Konferencija "Ultragarsinė diagnostika 2016"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje

Konferencija „Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos aktualijos 2016“

Kviečiame į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamą tarptautinę mok

Medikų poezijos šventė „Tos birželio purpurinės rasos“

Gerbiami medikai, Jūs gydote ne tik kūnus, bet ir sielas. Talentas duodamas tam, kad pasaulį užpildytų gėrio ir grožio &

Konferencija „Lėtinės ligos ir būklės: kontracepcijos vartojimo rekomendacijos“.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos kontraceptologijos draugijos, LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos, LSMU Endokr

Konferencija "Vėlyvojo laikotarpio po organų transplantacijos problemos"

Kviečiame į Vilniaus universiteto, Lietuvos transplantologų asociacijos, Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantac

Trečiasis plaučių ligų kongresas

Kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamame Treč

Jaunieji gydytojai kviečia diskutuoti apie sveikatos sistemos problemas

Kaip nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje išgyvendinti korupciją, sustabdyti jaunų gydytojų emigraciją ir a

Konferencija „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų raida Lietuvoje“

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos I aukšte balandžio 8 d. 9.30 val. bus atidengtos at

Vilniuje - sveikatos ir širdies stiprinimo programa

Mes visi žinome kaip svarbu sveikai maitintis, sportuoti, rūpintis savo kūnu. Deja, dažniausiai, nors visa tai ir žinome

Mokymai „Ultragarsu kontroliuojamos skydliaukės mazgų biopsijos"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose „Ultragarsu kontroliuojamos skydlia

Mokymai "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostika ir intervencinės procedūros ultragarso kontrolėje"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostik

Prasideda paskaitų ciklas “Burnos sveikata ir negalia”

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, siekdamas pagelbėti šeimoms, auginančioms neįgalius vaikučius, organizuoja

Vilniuje– nemokami ir anonimiški greitieji ŽIV tyrimai

Asociacija „Demetra“ gegužės 14-ąją prie Baltojo tilto Vilniuje nemokamai ir anonimiškai tirs dėl ŽIV

Balandžio 30 d. Palangoje – sveikatinimo renginys „Pasirūpink ir savo sveikata“

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Elgesio medicinos institutas kviečia dalyvauti 10-ajame sveikatinimo renginyje

Kviečiame mamytes ir tėvelius apsilankyti „Šeimų mokyklėlėje“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Socialinė akcija „Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus!“

„Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus. Junkis prie akcijos ir tu“, - skelbia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS c

Konferencija apie autologinę kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos Onkologijos instituto, Onkologijos ir hematologi

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Prasideda paskaitų ciklas apie emocinę sveikatą

Visuomenėje yra įprasta manyti, kad sveikata yra gera savijauta, kai niekuo nesergame ir nesiskundžiame, valgome sveiką

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Kraujo dieną – gydymo inovacijos ir dėmesys pacientų gyvenimo kokybei

Onkohematologinius ligonius vienijanti bendrija „Kraujas“ gegužės mėnesį jau ketvirtą kartą kviečia minėti K

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Antroji jungtinė kardiologų konferencija – Šiauliuose

Birželio 1 d. 14 val. Šiauliuose, Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74), prasideda 2-oji jungtinė LSMU Kardiol

Onkologiniams ligoniukams ir jų draugams - šventė „Menas gydo“

Liepos 13 d. Kauno Pažaislio vienuolyno prieigose įsikūręs svetingumo kompleksas „Monte Pacis“ antrus metus

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Konferencija “Ultragarsinės diagnostikos vasaros mokykla: teorija ir praktika 2016"

Lietuvos ultragarso asociacija kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje “Ultragarsin

Sporto ir menų šventėje – atviras žvilgsnis į psichiatriją

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje (M.K. Čiurlionio g. 12) liepos 15 d. nuo 11.00 val. vyks

Nemokama psichologinė pagalba sergantiesiems onkologinėmis ligomis ir jų artimiesiems

VšĮ Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centras kartu su Kauno klinikomis vykdo projektą „Psichinės sve

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Pasaulinei širdies dienai – visuomenės diskusija su prof. R. Benečiu

Lietuvos širdies asociacija ir Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centras rugs

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Infekcinių ligų aktualijos

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos ir Lietuvos infektologų draugijos or

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

To dar nebuvo: kartu siekime donoro kortelių pasirašymo rekordo!

Spalio 8-ąją bus minima Organų donorystės diena ir šiai dienai paminėti pirmą kartą Lietuvoje organizuojama sutik

Tarptautinis rudens bėgimas – už organų donorystės idėją

„Aš bėgu už organų donorystę“ – toks užrašas puoš kiekvieno bėgiko, dalyvausianči

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Pasaulinės žvynelinės dienos minėjimas Kaune

Spalio 29-oji – Pasaulinė žvynelinės diena. Jos paskelbimo iniciatorius yra Tarptautinė žvynelinės draugijų federa

41 dieną trukęs „Širdies žygis“ finišuoja

41 diena, 1300 kilometrų ir daugiau kaip 20 tūkst. eurų vėžiu sergantiems vaikams. Toks yra „1000 km Širdie

Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija kviečia į renginį

Spalio 26 d. 18 val. Salotų bare “Mano guru” (Vilniaus g. 22/1, Vilnius) vyks dailininko Simo Skrabulio darb

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Žvakutės, skirtos 1410 organų donorų, suliepsnos 9 miestuose

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ spalio 25-ąją, antradienį, jau trečią kartą inicijuoja akciją, skirtą spalio

Padėkos renginys gyviesiems organų donorams ir gydytojams reanimatologams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2016 metų spalio 25-ąją, antradienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą padė

Apie sezoninę depresiją paskaitoje-diskusijoje „Melancholija ar ruduo?“

Atėjus rudens sezonui dažnas žmogus mini rudeninę depresiją, mintyse turėdamas prislėgtumo jausmą, kuris aplanko tamsesn

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Renginys, skirtas Europos sveikos mitybos dienai

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia darbingo amžiaus žmones paminėti Europos sveikos mitybos dieną kartu. Lapkr

Šiauliuose – konferencija „Pulmonologijos naujienos“

Kviečiame dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Pulmonologijos naujienos“, kuri vyks 2016

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos“, kurie vyks š. m. gruod

Šiaulių krašto akušerių konferencija

Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos korpuso (V. Kudirkos g. 99C) didžiojoje salėje gruodžio 9 d. 10.00 va

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Gydytoja ginekologė – apie merginų fiziologiją ir higieną

Niekas nesiginčys – geros sveikatos siekia kiekvienas. Todėl Antakalnio poliklinika kviečia į nemokamą paskaitą ap

„Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką akušerijoje ir ginekologijoje“

Kviečiame į mokslinę konferenciją „Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką ak

Po blaivių Naujųjų metų – šuolis į ledinę eketę

Kiekvienų metų sausio 1-ąjądieną visi pasaulio "ruoniai" rengia simbolinį susitikimą vandenyje. Kiekvienas ats

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Jaunieji gydytojai kviečia į „TransForm 2.0“

Galingiausias jaunųjų gydytojų renginys grįžta:šių metų vasario 3-5 dienomis Birštone vyks įspūdingas jaun

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

„Naujieji iššūkiai intensyvioje terapijoje ir skubioje medicinoje“.

Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija organizuoja tarptautinę mokslinę praktinę konfe

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kaune - 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medicinos paroda „Sveikatos dienos“

2017 m. vasario 24–26 dienomis Aukštaičių g. 51, Kaune vyks 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medi

Konferencija, skirta Tarptautinei retų ligų dienai

Maloniai kviečiame dalyvauti Tarptautinei retų ligų dienai skirtoje konferencijoje „Mokslo pažanga – viltis

„Apsinuodijimų ir infekcinių susirgimų sąlyčio taškai“

Lietuvos infektologų draugija, Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija, Sveikatos apsaugos ministerijos ESSC apsinuo

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sergantiems širdies nepakankamumu – nemokamas edukacinis renginys

Širdies nepakankamumas – plačiai paplitęs ir brangiai kainuojantis susirgimas, reiškiantis didžiulę

Konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo vertinga darbuotojų įvairovė?“

Balandžio 21 d. vyks kasmetinė, jau VII organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Vilniečiams – paskaita apie priklausomybę nuo interneto, žaidimų, darbo

Apie ką pirmiausia pagalvojate išgirdę žodį „priklausomybė“?Kokia yra riba tarp įpročių, eksperimenta

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Klaipėdoje - projekto ir knygos „Kiekviena diena brangi“ pristatymo renginys

Gegužės 31 d. 16.00 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėda) vyks projekto ir kn

Sporto varžybos „Saugus poilsis“

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai drauge su UAB „Vakarų pramogos“, BĮ „Klaipėdo

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Dermatologai kviečia pasitikrinti savo odą

Tik 14 proc. europiečių laikosi saulės apsaugos patarimų, nors 91 proc. žino apie gresiantį pavojų.  Pristatoma sąm

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ pradeda vasaros sezoną

Daugelio kauniečių jau puikiai atpažįstamas ir laukiamas nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ nusp

Bėgimas vėl kviečia burtis Vilties mieste

Gegužės 21 dieną Klaipėdoje startuos tradicinis jubiliejinis – šiemet dešimtasis – Vilties bėg

Neuromenas: nauja meno ir mokslo šaka pirmą kartą pristatoma Lietuvoje

Aktyvus gyvenimo būdas, sveika mityba, poilsis – geros fizinės sveikatos receptą žino kiekvienas. Tačiau Lietuvoje

Dešimtą kartą dailės studentai pristatys kolekciją onkologinėms pacientėms

Nacionalinio vėžio instituto Didžiojoje salėje birželio 7 d. 14 val. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kostiumo dizaino k

Viso pasaulio profesionalai susitelkia į vaikų ir paauglių ginekologijos problemas

2017 m. birželio mėn. 7-10 d. Vilniuje vyks 14-asis Europos vaikų ir paauglių ginekologijos kongresas EURAPAG 2017.

Ypatinga paroda kvies klaipėdiečius atrasti neišnešiotų kūdikių genialumą

Trečiadienį, birželio 14 d., 17:30 val. Klaipėdos prekybos centre „Akropolis“ bus iškilmingai atidaro

Norite būti laimingesni? Jus kviečia festivalis „Mandala“

Kviečiame trims dienoms pabėgti nuo miesto šurmulio ir pailsėti, atgauti jėgas, pasikrauti teigiamos energijos la

Kviečia į susitikimą su prekės ženklo „Julia Janus“ įkūrėja

Šv. Pranciškaus onkologijos centras (Savanorių g. 4, Klaipėda) 2017 m. birželio 26 d., 13.00 val., pirmadi

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Kraujo ligų žinomumo dienos prasidės konferencija „Kraujo diena“

Rugsėjo mėnesį visame pasaulyje yra minimos piktybinių kraujo ligų žinomumo dienos, kurių tikslas – kuo plačiau sk

Žydrūnas Savickas susitiks su sergančiasiais išsėtine skleroze

Rugsėjo 2 d. 13 valandą Savicko sporto klube („SEB arena, II aukštas) vyks seminaras „Kaip fizinis ak

Paroda „Pirmoji širdies transplantacija Lietuvoje Petro Katauskio fotografijose“

Rugsėjo 13 d., trečiadienį, 16 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) atidaroma paroda &bdq

Nauja iniciatyva Kaune – „Tu nesi vienas“

Keblios situacijos, stresas ir kiti kasdienę rutiną temdantys rūpesčiai – ne priežastis pulti į neviltį. Kiekvienu

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos forumas "TransForm"

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) forumas TransForm - jau spalio 13 - 15 d.! Čia nuoširdžia

Performansas „Mirštu, kaip noriu gyventi“ klausia, kiek lauktum dėl kito gyvybės

„Gyvenimas sulėtėja, tarsi sapne“. „Eiti negali, bėgti negali, valgyti negali“. „Sėdi ir l

Kviečia į nemokamą seminarą „Kas sukelia nugaros skausmą ir kaip jo išvengti?“

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras prisijungdamas prie Europos judriosios savaitės iniciatyvos kviečia į nemoka

Sieks didžiausio iš žmonių sudaryto širdies ženklo rekordo

Minėdamas Pasaulinę širdies dieną Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia visus panevėž

Jubiliejinė konferencija „Atverkime akis realybei, kurioje yra smurtas“

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (LEPTA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias t

Atviros psichiatrijos mėnesio renginiai Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos rengiamas Atviros psichiatrijos mėnuo miesto gyventojus kv

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną švęskime kartu

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus vyresnio amžiaus žmones kartu paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Padėkos renginys donorystės ir transplantacijos proceso dalyviams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2017 metų spalio 20-ąją, penktadienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą pag

Dėkingumo renginiai gyviesiems donorams, mirusių donorų artimiesiems ir medikams

Organų donorai ir jų artimieji verti didžiausios pagarbos ir amžino dėkingumo. Todėl spalį, kai minima Europos ir Pasaul

100 dienų apie TAI: atvira diskusija apie lytiškumą Vilniaus jaunimui

Gera jaunimo lytinė sveikata – visuomenės, kuri siekia gyvuoti ir klestėti interesas, tai ypač svarbu mūsų &scaron

Kaip gyventi, persirgus onkologine liga: patarimai ir praktika

Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos (Darželio g. 10), Administracijos salėje (2 aukšte) s

Neišnešiotukų dienai mezgimo iniciatyva ir minėjimas

Lapkričio 17-ąją dieną minima Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Respublikinės Šiaulių ligonin

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

Klaipėdoje – nemokamas renginys „Tu – mano gyvenimo herojus“

Pirmą kartą Klaipėdoje lapkričio 16 dieną vyks nemokamas renginys "Tu – mano gyvenimo herojus“, skirtas

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

„Ūsai bėga“ – už Lietuvos vyrus, kurie gyvena trumpiausiai Europoje

Ketvirtą kartą organizuojamas bėgimas už vyrų sveikatą „Ūsai bėga“ Vilniuje. Miesto centre įvyksiantis bėgim

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Atsinaujinusiame projekte „Judėk sveikai“ – dvigubai daugiau nemokamų treniruočių kauniečiams

Prasidėję nauji Geltonojo šuns metai nemokamų treniruočių projektui „Judėk sveikai“ atnešė dau

Šv. Pranciškaus onkologijos centre – poezijos terapijos užsiėmimai

2018 m. vasario 23 d. (penktadienį) 12.30 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėd

Kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Laukia prizas

Nepraleiskite progos! Jau kovo 2 – 4 d. „Hacker Games“ kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Sudomi

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Kardiologų IV jungtinė konferencija – Bistrampolio dvare

Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centro specialistai drauge su Lietuvos sveikatos m

Inovatyvios širdies formulė

Spalio 4 d. 17 val. Inovatyvios medicinos draugija kviečia susitikti Gyvybės mokslų centre, pirmajame šio sezono

Atpažinti ir stebėti kraujo ligas moko tradicinė konferencija

Šeštą kartą rengiama konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“ &scaron

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje - svarbūs mokymai specialistams

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinika kartu su Europos Ginekologinės chirurgijos akademija bei su vie

Algirdo Kumžos knygos „Rasa. Po angelo sparnu” pristatymas

2011 metų rudenį palangiškei Rasai Rojienei buvo nustatyta ketvirtosios stadijos sarkoma, Rasai buvo 27-eri, o li

Uostamiestyje – nemokama patikra dėl melanomos

Melanoma – agresyviausias odos vėžys, užklumpantis vis jaunesnius žmones. Kasmet šia liga Lietuvoje suserga

Kraujo ligos: ką svarbu žinoti pacientui?

Lietuvoje per metus diagnozuojama apie 1500 kraujo ligų atvejų. Kokie yra kraujo ligų simptomai? Koks gydymas yra priein

Išsėtinės sklerozės draugijos renginys

Gegužės 30 d. 15 val. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Klai

Pasaulinę aortos dieną – nemokama patikra

Rugsėjo 19-oji yra Pasaulinė aortos diena. Rugsėjo 20 d. šia proga Vilniuje, Katedros aikštėje bus įrengta

Žygis pajūriu: "Artimieji turi žinoti tavo sprendimą apie organų donorystę“

Šį šeštadienį (rugsėjo 21 d.) Smiltynėje (Klaipėdoje) vyks žygis pėsčiomis pajūriu - žinutę apie or

1675 organų donorams pagerbti 18-oje miestų liepsnos „Gyvasties“ žvakelės

Asociacijos „Gyvastis“ organizuojama iniciatyva organų donorams atminti kasmet sulaukia vis daugiau susidomė

Renginys Kaune: kaip gyventi, sergant cukriniu diabetu?

Cukriniu diabetu pasaulyje serga 425 milijonai žmonių – 1 iš 11 planetos gyventojų, ir vienas iš dvi

Vilniuje – kaulų čiulpų donorų registracijos "Pop Up"

Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, nuo 11 iki 20 val. Vilniuje Pylimo g. 19 esančiame „Caffeine Roasters“ įvyks

Padėka donorams – donorus sergėjantis angelas

      Angelų kalvoje rugsėjo 13 d. (se

Nemokamai ir be siuntimo pasitikrinkime aortos diametrą

VUL Santaros klinikų medikai kviečia rugsėjo 19 d. nuo 11 iki 17 val. prie Mo muziejaus (Vilniuje, Pylimo g. 17) į Pasau

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Šv. Magdalenos naktis – dėmesys ligai, kuri gresia kas vienuoliktai moteriai

Lietuvoje kasmet diagnozuojama daugiau nei 1500 naujų krūties vėžio atvejų, Europos Sąjungoje šia liga suserga ka

Konferencija apie kraujo ligas skatins pacientus aktyviai dalyvauti gydymo procese

Lapkričio 11 d. vyks tradicinė konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“. Šia

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų