Antradienis, 2023.10.03
Reklama

Plungės "detektyvas": kur dingo tvarsčiai ir kodėl pacientai patys pirko sauskelnes

Lina Motužienė | 2016-11-02 09:40:48

­Spalio 18-ąją į Plungės rajono savivaldybės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ku­sios Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos (TLK) Kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jos Da­lios Ozo­lie­nės po­sė­džiau­to­jai klau­sė­si iš­tem­pę au­sis ir vie­nas po ki­to tei­kė klau­si­mus.

© VLMEDICINA.LT (A. Kubaičio) nuotr.

Pa­vyz­džiui, ar ži­no­jo­te, jog ope­ra­ci­jai į li­go­ni­nę pa­gul­dy­tas žmo­gus, ku­ris ša­lia ki­tų svei­ka­tos bė­dų ne­lai­ko šla­pi­mo, ne­pri­va­lo pirk­ti saus­kel­nių, nes to­kias prie­mo­nes ser­gan­čia­jam tu­ri pa­rū­pin­ti gy­dy­mo įstai­ga. Pa­na­šu, kad to ne­ži­no­jo net Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, gar­siai pa­reiš­kęs, jog tai ne­tei­sė­ta!

Į po­sė­dį Šiau­lių TLK Kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja D. Ozo­lie­nė bu­vo kvies­ta pa­pa­sa­ko­ti apie tin­ka­mą Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) lė­šų nau­do­ji­mą iš­ra­šant kom­pen­suo­ja­mą­sias me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes. Ome­ny tu­rė­tas pla­čiai nu­skam­bė­jęs Sto­nai­čių pen­sio­na­to at­ve­jis, kai Plun­gės svei­ka­tos cen­tro (PSC) me­di­kai mi­nė­tos įstai­gos pa­cien­tams iš­ra­šy­da­vo bran­gius tvars­čius nuo pra­gu­lų, bet tvars­čiai pen­sio­na­to ne­pa­siek­da­vo.

Ta­čiau PSC di­rek­to­rė Ire­na Ne­kra­šie­nė į po­sė­dį ne­at­vy­ko, tad, trum­pai pri­si­mi­nus šį įvy­kį, kon­tro­lie­rė apie PSDF lė­šų nau­do­ji­mą, kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų iš­ra­šy­mo tvar­ką, ne­tei­sė­tai rei­ka­lau­ja­mas pirk­ti prie­mo­nes pa­pa­sa­ko­jo kiek pla­čiau.
Kal­bant apie va­di­na­mą­jį Sto­nai­čių at­ve­jį, D. Ozo­lie­nė mi­nė­jo, jog Šiau­lių TLK dėl kom­pen­suo­ja­mų­jų tvars­čių iš­ra­šy­mo kon­tro­lę vyk­do jau ne pir­mus me­tus. Pa­ste­bė­ję, jog Sto­nai­čių pen­sio­na­to glo­bo­ti­niams bran­gių tvars­čių PSC gy­dy­to­jai iš­ra­šo di­de­lius kie­kius ir il­gam lai­kui – net pus­me­čiui, kon­tro­lie­riai nu­ta­rė ap­si­lan­ky­ti glo­bos įstai­go­je. „Kai nu­vy­ko­me į vie­tą, ne­ra­do­me nė vie­no žmo­gaus, ku­riam bū­tų už­kli­juo­tas mi­nė­tas tvars­tis. Mums bu­vo pa­ro­dy­tas tik vie­nas pa­cien­tas su pra­gu­lo­mis, ku­ris bu­vo api­bin­tuo­tas pa­pras­ta mar­le“, – pri­si­mi­nė Šiau­lių TLK Kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja.

Be abe­jo, ta­da bu­vo at­lik­tas pa­tik­ri­ni­mas, su­rink­ta me­džia­ga per­duo­ta tei­sė­sau­gi­nin­kams. Skan­da­lin­gą vals­ty­bės lė­šų grobs­ty­mą ėmė­si tir­ti Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba. D. Ozo­lie­nės ži­nio­mis, by­lą jau ruo­šia­ma­si per­duo­ti teis­mui. PSC, pa­sak Šiau­lių TLK at­sto­vės, su­sku­bo grą­žin­ti vals­ty­bei pi­ni­gus. Tai bu­vo 72 tūks­t. eu­rų.
Kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja ak­cen­ta­vo, jog tik ma­ty­da­mas li­go­nį gy­dy­to­jas ga­li iš­ra­šy­ti kom­pen­suo­ja­mą­sias me­di­ci­nos prie­mo­nes ar vais­tus.
Ki­tas da­ly­kas – žmo­gus ne­tu­ri bū­ti va­ri­nė­ja­mas. Jei gu­lė­jo li­go­ni­nė­je, gy­dy­to­jas, iš­ra­šy­da­mas pa­cien­tą iš sky­riaus, pri­va­lo mė­ne­siui skir­ti bū­ti­nus me­di­ka­men­tus to­les­niam gy­dy­mui, o ne siun­ti­nė­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją. Net jei žmo­gus gu­lė­jo li­go­ni­nė­je dėl ki­tos li­gos, pa­vyz­džiui – dėl trau­mos, bet ser­ga cuk­ra­li­ge, rei­ka­lin­gą in­su­li­no do­zę iš­ra­šo gy­dęs gy­dy­to­jas. Ki­tas at­ve­jis – šei­mos gy­dy­to­jas siun­čia pa­cien­tą pa­si­kon­sul­tuo­ti pas spe­cia­lis­tą, šis va­ro at­gal, kad bū­tų at­lik­ti ty­ri­mai. Siun­ti­mą ty­ri­mams kon­sul­tuo­jan­tis spe­cia­lis­tas tu­ri ra­šy­ti pats! „Šei­mos gy­dy­to­jas nė­ra per­ra­ši­nė­to­jas, o žmo­gus ne­tu­ri bū­ti siun­ti­nė­ja­mas. Kiek­vie­nas me­di­kas pri­va­lo at­lik­ti sa­vo dar­bą iki ga­lo!“ – pa­brė­žė kon­tro­lie­rė.

Svarbu žinoti, kad gy­dy­to­jas li­go­ni­nė­je gu­lin­čiam žmo­gui ne­ga­li iš­ra­šy­ti me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių. Ko­dėl? Nes li­go­ni­nė tas prie­mo­nes pa­cien­tui pri­va­lo parūpinti pa­ti! Jo­kių tvars­čių, jo­kių ada­tų, jo­kių la­še­li­nių, net jo­kių vais­tų ar saus­kel­nių li­go­ni­nė­je gu­lin­tis žmo­gus pirk­ti ne­pri­va­lo! Už tai, kad žmo­nėms bu­vo liep­ta pirk­ti prie­mo­nes, Klai­pė­dos li­go­ni­nė, pa­sak kon­tro­lie­rės, jau grą­ži­no pa­cien­tams pi­ni­gus.

Plungės li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius ne­ga­lė­jo tuo pa­ti­kė­ti. „Bet juk tai ne­tei­sė­ta… Jei žmo­gui rei­ka­lin­ga apen­di­ci­to ope­ra­ci­ja, bet jis ne­lai­ko šla­pi­mo, – ne­gi li­go­ni­nė tu­ri pa­tir­ti iš­lai­dų ir dėl jo so­cia­li­nių bė­dų?“ – klau­sė jis. Šiau­lių TLK Kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja kaip kir­viu nu­kir­to – bū­tent taip! Vie­na­reikš­miš­kai! Vis­ką – net slau­gą ir bū­ti­nas prie­mo­nes – ser­gan­čia­jam tu­ri už­tik­rin­ti sta­cio­na­ri­nė gy­dy­mo įstai­ga, ji tu­ri tu­rė­ti vi­sų ada­tų ir rei­ka­lin­gų me­di­ka­men­tų. D. Ozo­lie­nė ak­cen­ta­vo, jog li­go­ni­nė tu­ri tei­sin­gai su­ko­duo­ti pa­grin­di­nes ir gre­tu­ti­nes li­gas, ir už priemones su­mo­kės Šiau­lių TLK.

Už­si­mi­nus apie vi­so­kias prie­mo­kas, ak­cen­tuo­ta, kad ne­re­tai jos taip pat yra ne­tei­sė­tos. Kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja pa­brė­žė, jog in­for­ma­ci­ją, už ką ir kiek rei­kia pri­mo­kė­ti, bū­ti­na skelb­ti pa­cien­tams ma­to­mo­je vie­to­je, o pa­slau­gų kai­ny­nas tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­tas įstai­gos va­do­vo pa­ra­šu.

Tai­gi la­bai svar­bu, kad žmo­nės pa­tys do­mė­tų­si sa­vo, kaip pa­cien­tų, tei­sė­mis ir jas pri­si­min­tų, ne­bi­jo­tų apie tai pa­sa­ky­ti gy­dy­to­jui, o jei kas ne­aiš­ku, – vi­sa­da ga­li skam­bin­ti ar ra­šy­ti į Šiau­lių TLK, kad tuo pa­si­do­mė­tų Kon­tro­lės sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Sveikatos apsauga
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Kompensuoti negalima numirti: kablelį vis dar dedame onkologinių pacientų nenaudai
Įsivaizduokite, jums reikalingi inovatyvūs onkologiniai vaistai, tačiau Lietuvoje jie nėra kompensuojami. Turite tokius...
COVID-19 grėsmė niekur nedingo: kaip elgtis pajutus simptomus?
Lietuvoje daugėjant susirgimų COVID-19 infekcija, daliai gyventojų ji nebeatrodo tokia pavojinga kaip ankstesniais metai...
Profesorius pataria, koks maistas gali padėti išvengti onkologinių ligų
Vėžio diagnozės baiminasi kone kiekvienas. Pagal dažniausias mirties priežastis, piktybiniai navikai Lietuvoje jau dauge...
"Biofitus" patarimai, kurie padės sustiprinti imunitetą
Imunitetas padeda mūsų organizmui kovoti su įvairiomis ligomis ir jų išvengti. Tai natūrali organizmo apsauga, tačiau me...
Kviečia pažinti savo širdį: „Laikydamiesi kelių taisyklių, ilgiau mėgausimės gera sveikata“
Rugsėjo 29 d. minima Pasaulinė širdies diena. Šia proga Vilniaus universiteto profesorius, Širdies ir kraujagyslių klini...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų