Šeštadienis, 2024.05.25
Reklama

Vykdydama 2011 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Valstybinė ligonių kasa griežtai vadovavosi galiojančiais teisės aktais

2012-07-19 18:05:15

Valstybės kontrolė, atlikusi 2011 m.  Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto auditą, šiandien išplatintame informaciniame pranešime spaudai teigia, kad Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) pažeidė supaprastinto atviro konkurso būdu vykdyto Europos sveikatos draudimo kortelių įsigijimo procedūras. Tai neatitinka tikrovės.

Stalas su dokumentais

1. Dėl VLK 2011-05-18 paskelbto Europos sveikatos draudimo kortelių (ESDK) ruošinių ir spausdinimo medžiagų supaprastinto pirkimo, vykdyto atvirojo konkurso būdu.

VLK 2011-05-18 paskelbto supaprastinto ESDK ruošinių (90 000 vnt.) ir spausdinimo medžiagų pirkimo, vykdyto atvirojo supaprastinto konkurso būdu (toliau – konkursas), sąlygose rašoma, kad ESDK ruošiniai turi būti pagaminti vadovaujantis VLK direktoriaus 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-144 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės formos“. Pažymėtina, kad kartu buvo nurodyti ir šio įsakymo pakeitimo, kuriuo buvo nustatyta nauja ESDK forma, metai – oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ pakeistas įsakymas buvo paskelbtas 2011 metais (VLK direktoriaus 2011 m. gegužės 6 d. įsakymas 1K-78 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugo ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-144 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės formos“ pakeitimo“). Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (toliau – VDTAT) apie ESDK formos pakeitimą buvo informuota 2011-05-12 raštu 4K-272-3959. VDTAT 2011-05-17 raštu Nr. 7-1158 „Dėl registro objekto įregistravimo“ informavo VLK apie pakeisto dokumento įregistravimą, tačiau nenurodė naujų ESDK technologinės apsaugos priemonėms taikomų reikalavimų. Todėl pirkimo sąlygose buvo nurodytos ankstesnės ESDK formos technologinės apsaugos priemonės. Be to, pirkimo sąlygų 1 priedo 2 punkte buvo nustatyta, kad pasikeitus ESDK formai gali pasikeisti ir ESDK ruošinių technologinės apsaugos priemonės.

2011 m. gegužės 30 d. buvo atplėšti minėto pirkimo konkursui pateikti vokai su pasiūlymais.

2011 m. gegužės 31 d. buvo susipažinta su VDTAT pateiktais ESDK kortelės technologinės apsaugos priemonėms taikomais naujais techniniais reikalavimais: buvo nurodyta, kad ESDK turi būti pagamintos iš daugiasluoksnio, neutralaus UV spinduliuose (nešvytinčio) polikarbonato (smūginėms apkrovoms atsparaus plastiko), kuris yra kur kas brangesnis nei plastikas, nurodytas konkurso reikalavimuose, todėl iš esmės pasikeitė ir pirkimo sąlygos. Atsižvelgiant į tai, kad atplėšus vokus nėra galimybės papildyti konkurso sąlygų techninės specifikacijos, ir vadovaujantis teisės aktais, buvo nutrauktas konkursas ir gauti pasiūlymai nebuvo vertinami.

Akcentuojame, kad ESDK, kaip saugaus dokumento, gamyba yra kontroliuojama VDTAT. Vadovaudamasi Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo pirmuoju ir antruoju skirsniais, VDTAT nustato gaminamų saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos lygį ir tvirtina privalomas ir papildomas technologines apsaugos priemones. Pažymėtina, kad, neįvykdžius VDTAT reikalavimų, nėra galimybės gaminti reikiamas ESDK. Kaip tik todėl minėtas konkursas buvo nutrauktas ir nebuvo vertinama nei pasiūlymų teikėjų atitiktis kvalifikacijos reikalavimams, nei pačių pasiūlymų atitiktis jiems taikomiems reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, netikslinga teigti, kad mažiausios kainos pasiūlymas būtų buvęs tinkamas ir būtų

galėjęs laimėti konkursą.

Vadovaudamiesi pirmiau pateiktais argumentais, teigiame, kad minėtas konkursas buvo nutrauktas pagrįstai, atsižvelgiant į objektyvias nuo VLK nepriklausančias aplinkybes.

2. Dėl supaprastinto mažos vertės ESDK ruošinių ir spausdinimo medžiagų pirkimo, vykdyto apklausos būdu, ir supaprastinto atviro pirkimo.

Nutraukus pirmiau minėtą ESDK ruošinių ir spausdinimo medžiagų pirkimą, buvo numatyta pradėti naują šių prekių supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu, atsižvelgiant į VDTAT pateiktus naujus ESDK kortelės technologinės apsaugos priemonėms taikomus techninius reikalavimus. Kadangi tokio konkurso procedūros užtrunka ir siekiant užtikrinti nenutrūkstamą apdraustųjų aprūpinimą ESDK, taip pat atsižvelgiant į 2011 m. sparčiai didėjantį ESDK poreikį bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 punkto nuostatomis (mažos vertės viešasis pirkimas yra supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena iš šių sąlygų: prekių vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. arba perkamos panašios prekės yra suskirstytos į atskiras dalis, dėl kurių numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, jeigu bendra tokių sutarčių vertė yra ne didesnė nei 10 proc. prekių supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 100 tūkst. Lt, neįskaitant PVM), buvo apsispręsta dalį ESDK ruošinių ir spausdinimo medžiagų nupirkti vykdant supaprastintą pirkimo konkursą apklausos būdu. Pirkimo suma neviršijo 10 proc. ESDK ruošinių ir spausdinimo medžiagų pirkimo, numatomo vykdyti supaprastinto atviro konkurso būdu, sumos.

VLK, vykdydama minėtą pirkimą, nesiekė sudaryti palankesnių sąlygų vienam tiekėjui. Rengdama pirkimo dokumentus, VLK, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 13 str. ir 91 str. nuostatomis, turėjo galimybę nustatyti sąlygas, sudarančias galimybę pirkime dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms. Tačiau, siekdama sudaryti sąlygas kuo didesnei konkurencijai ir kuo racionaliau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas bei ESDK įsigyti už mažiausią kainą, paskelbė apklausą, į kurią buvo pakviesti dalyvauti visi dalyvavę anksčiau vykdytame ir nutrauktame konkurse tiekėjai (UAB „ATEA“, UAB „Lodvila“, UAB „Garsų pasaulis“) ir paraleliai vykdė atvirą konkursą, kuriame taip pat buvo sudaryta galimybė dalyvauti visiems potencialiems tiekėjams.

Pirkimo metu VDTAT dar kartą (2011-06-13 Nr. 7-1519) pateikė pakeistus ESDK technologinius reikalavimus ir nurodė, kad ESDK gamybai turi būti naudojamas daugiasluoksnis plastikas (ne polikarbonatas), tai yra anksčiau naudota pigesnė medžiaga. Apie šį pakeitimą 2011 m birželio 13 d. (Nr. 4K-242-4928) buvo informuoti visi tiekėjai, pakviesti dalyvauti ESDK supaprastintame mažos vertės pirkime, vykdytame apklausos būdu, kartu buvo pratęstas konkurso pasiūlymų pateikimo terminas.

Konkursui, vykdytam apklausos būdu, buvo pateikti tik du pasiūlymai – UAB „Lodvila“ – 4,90 Lt (be PVM) ir UAB „Garsų pasaulis“ – 6,10 Lt (be PVM). UAB „ATEA“ dėl mums nežinomų priežasčių nė viename iš vėliau skelbtų konkursų nedalyvavo ir pasiūlymų nepateikė, nors buvo pakviesti. Tikėtina, kad pirmajame ESDK konkurse tiekėjo pasiūlyta kaina (1,78 Lt, neįskaitant PVM) buvo nepagrįstai maža ir tiekėjas negalėjo patvirtinti savo galimybių pagaminti ESDK pirmajame konkurse pasiūlytomis kainomis, todėl nepateikė pasiūlymų kituose skelbtuose konkursuose. Vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, laimėtoju buvo pripažintas UAB „Lodvila“ pasiūlymas.

VLK, vykdydama ESDK ruošinių ir spausdinimo medžiagų viešųjų pirkimų procedūras, sudarė vienodas sąlygas dalyvauti visiems potencialiems tiekėjams, jų nediskriminavo ir tikėjosi, kad šiuose pirkimuose

sudalyvaus ne vienas tiekėjas. Mažos vertės pirkimas buvo vykdomas ypatingos skubos sąlygomis, siekiant laiku užtikrinti nenutrūkstamą Lietuvos gyventojų aprūpinimą ESDK.

2011 m., padidėjus išvykstančiųjų iš šalies skaičiui, gerokai padidėjo ESDK kortelių poreikis. Nuo 2011-01-01 iki 2011-04-31 VLK išdavė 38110 ESDK, t. y. vidutiniškai 9527 ESDK per mėnesį. 2011-05-31 VLK tebuvo 3144 ESDK likutis. Šio kiekio, skaičiuojant pagal vidutinį 1 mėnesio ESDK išdavimą, VLK turėjo užtekti apytiksliai 10 dienų. Be to, vasaros mėnesiais išvykstančiųjų į ES šalis apdraustųjų skaičius ypač padidėja (laikotarpiu nuo 2011-06-01 iki 2011-08-31 VLK išdavė 49764 ESDK – tai sudaro vidutiniškai 16588 ESDK per mėnesį, t. y. vidutiniškai 74 proc. daugiau nei įprastai).

Kadangi prireikė nedelsiant pagaminti ESDK dėl neprognozuotai išaugusio ESDK poreikio, buvo pagamintos ESDK, kurių atpažinties numeris 00353-A1 (seno pavyzdžio). Reikia pažymėti, kad ESDK supaprastinto mažos vertės pirkimo, vykdyto apklausos būdu, sąlygose ir jų patikslinimuose bei ESDK supaprastinto pirkimo atviro konkurso (paskelbto 2011-06-17) būdu sąlygose neakcentuojamas ESDK, kurių atpažinties numeris 00353-A2 (naujo pavyzdžio), ruošinių pirkimas. Be to, ESDK 00353-A1 ir ESDK 00353-A2 skirtumas nėra didelis (pasikeitė tik VLK logotipas, bet tai neturi įtakos kainai), o kainos padidėjimas yra sąlygotas PVM pasikeitimo nuo 18 iki 21 procento.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad VLK, vykdydama ESDK ruošinių ir spausdinimo medžiagų pirkimo viešųjų pirkimų procedūras, sudarė vienodas sąlygas dalyvauti visiems potencialiems tiekėjams, jų nediskriminavo. Žala nebuvo padaryta – Valstybės kontrolės pateiktas galimos žalos skaičiavimas yra pagrįstas vienintele prielaida, kad pirmame konkurse dalyvavusio tiekėjo pasiūlymas būtų galėjęs atitikti reikalavimus.

Valstybinė ligonių kasa

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Įvairios naujienos
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Gydytojas dietologas įvardijo daržovę, kuri prailgins gyvenimą
Šių dienų sveikos gyvensenos dėmesio centre –  ilgaamžiškumo siekiamybė, apimant tinkamos mitybos,...
Paskirtas naujas Santaros klinikų vadovas
Konkursą Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų direktoriaus pareigoms eiti laimėjo trejus metus kitas vadovau...
Kaip rūpintis jautria veido oda vasarą: pravers 5 taisyklės
Vasarą keičiasi mūsų įpročiai, o tai gali turėti tiesioginės įtakos odos būklei. Saulės vonios, sūrus jūros vanduo, temp...
Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką privalome turėti kartu su savimi?
Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisvalai...
Kepenų suriebėjimo pasekmės – 2 mln. mirčių kasmet: kaip to išvengti?
Nors kepenys yra savaime atsinaujinantis organas, būtent kepenų ligos kasmet nusineša apie 2 milijonus gyvybių pasaulyje...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktaiPrivatumo Politika
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų