Penktadienis, 2023.02.03
Reklama

VU profesorius: nuo pusgaminių ir greito maisto nenusinuodysite, bet sveikam gyvenimui būtina gaminti namuose

technologijos.lt | 2013-06-18 09:47:00

Kur be­pa­si­suk­si, vi­sur pre­ky­bos cen­trai. Ir ką da­ryti žmo­gui, taip pa­si­il­gu­siam kai­miš­kos duo­nos ir šilt­na­my­je au­gin­tų po­mi­do­rų bei deš­ros, kve­pian­čios deš­ra. Dar vi­sai ne­se­niai lie­tu­viai, gy­ve­nę a­gra­ri­nė­je val­sty­bė­je, da­bar vos spė­ja pri­si­tai­ky­ti prie mo­der­naus pa­sau­lio sub­ti­ly­bių: tech­no­lo­gi­jos su­tei­kia ne vien pa­to­gu­mą, bet kar­tu su glo­ba­li­za­ci­jos reiš­ki­niais su­da­ro ga­li­my­bes ir iš­si­su­ki­nė­ti iš gam­tos ne­su­ge­bė­ji­mo mus iš­mai­tin­ti.

Mėsainis
Algirdo Kubaičio nuotr.

Pa­si­tel­ku­si bio­log­ij­os, che­mi­jos, in­žin­er­ij­os ir ki­tų moks­lų ži­nias, žmo­ni­ja iš­ra­do ne vie­ną bū­dą ap­gau­ti sa­ve. Apie šių po­ky­čių tei­kia­mą nau­dą ir ke­lia­mas grės­mes kal­ba­mės su Vil­niaus uni­versi­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to pro­de­ka­nu, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos ins­ti­tu­to di­rek­tor­iumi prof. dr. Ri­man­tu Stu­ku.

Gerbiamas profesoriau, jūsų viena iš svarbiausių domėjimosi sričių yra visuomenės sveikata, mityba. Todėl noriu pasiteirauti, kaip manote, ar dabartinė prekybos centrų politika ydinga ir kokią įtaką tai daro mūsų kasdienei mitybai? Juk teko ne kartą girdėti apie prekybos tinklų diktuojamas sąlygas gamintojams, pvz., mažinant produkcijos savikainą kokybės sąskaita bei didžiules pastangas standartizuoti prekių pateikimą prekybos salėje, teikiamas milžiniškas dėmesys toli gražu ne pačių kokybiškiausių, o pelningiausių prekių reklamai.

Rimantas Stukas
Rimantas Stukas. Algirdo Kubaičio nuotr.

Šiandien maisto pasiūla didžiulė ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Naujosios maisto gamybos technologijos leidžia išplėsti maisto produktų asortimentą, nors tai ne visada tiesiogiai susiję su gera maisto biologine verte ir nauda sveikatai. Labai svarbu, kad pats žmogus žinotų ir suprastų mitybos reikšmę sveikatai, žinotų atskirų maisto produktų naudą sveikatai, tuomet jo pasirinkimas bus žymiai geresnis, rinksis daugiau sveikatai palankaus maisto.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad mityba daro reikšmingą įtaką sveikatai, lėtinių neinfekcinių ligų plitimui. Labai svarbu, kad žmonės, rinkdamiesi maistą, atkreiptų dėmesį ne tik į asortimento įvairovę, bet ir į patį maisto produktą ir į jo naudą sveikatai. Naujausias Lietuvos gyventojų mitybos įpročių tyrimas, kurį 2013 metų pradžioje atlikome mes, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas, parodė, kad tik maždaug penktadalis Lietuvos suaugusių gyventojų, rinkdamiesi maistą galvoja apie jo naudą sveikatai, tai sudaro 21,3%. Labiausiai maisto produktų pasirinkimą lemia maisto produkto kaina – 36,8%, kiek mažiau – produkto skonis, ir tai sudaro 27,9%. Kitų šeimos narių pomėgiai reikšmingos įtakos maisto pasirinkimui neturi, tai sudaro tik 9,9%, produkto tinkamumas dietai – 3,1%. Tokią situaciją tenka vertinti kaip labai nepalankią, nes didžioji dalis gyventojų deramai neįvertina mitybos, kaip sveikatai įtaką darančio veiksnio, svarbos.

Vyrų ir moterų maisto pasirinkimo kriterijai pasiskirsto nevienodai. Renkantis maisto produktus apie jų naudą sveikatai galvoja tik 15,1% vyrų, tuo tarpu moterų grupėje apie sveikatą galvoja 26,8% respondenčių. Tiek vyrų, tiek moterų maisto pasirinkimui labiausiai įtaką daro kaina – 37,8% vyrų ir 35,8% moterų maistą renkasi žiūrėdami į produkto kainą. Trečdaliui vyrų renkantis maistą svarbus skonis, tai sudaro 33,5%, tuo tarpu moterims skonis yra trečioje vietoje – 22,8%.

Jauniausių respondentų (18-25 m. amžiaus) grupėje svarbiausia renkantis maisto produktus yra produkto skonis, tai sudaro 34,8% respondentų, kaina sudaro 32,6%, o produkto nauda sveikatai 18,4%. Vyresnėse amžiaus grupėse pagrindinis maisto produktų pasirinkimo kriterijus yra produkto kaina. 56 m. amžiaus ir vyresnių gyventojų 42,4% maistą renkasi pagal kainą, 24,9% pagal skonį ir tik 21,8% galvoja apie produkto naudą sveikatai. Gaila, bet visose amžiaus grupėse renkantis maistą apie sveikatą galvoja mažiau nei ketvirtadalis gyventojų – 18-25 m. amžiaus grupėje 18,4%, 26-35 m. – 18,6%, 46-55 m. – 24,9%.

Visose skirtingo išsimokslinimo grupėse pagrindinis maisto produktų pasirinkimo kriterijus yra produkto kaina, antroje vietoje produkto skonis, o nauda sveikatai trečioje vietoje. Kaina svarbiausias produktų pasirinkimo kriterijus ir mažiausias pajamas turintiems respondentams – vienam asmeniui tenkant iki 500 Lt maisto pasirinkimą kaina lemia 49,5%, 501-1 000 Lt – 37,5%. 1001-1500 Lt tenkant vienam asmeniui pagrindinis kriterijus renkantis maisto produktus tampa produkto skonis 32,4%, o kaina atsiduria antroje vietoje 28,1%. Net virš 1500 Lt pajamų tenkant vienam šeimos nariui respondentų grupėje pagrindinis kriterijus, kuriuo vadovaujantis renkasi maistą, yra produkto kaina – 32,3%, skonis – 27,4%, produkto nauda sveikatai – 25,0%.

Nepriklausomai nuo to, kiek pajamų tenka vienam namų ūkio nariui, produkto nauda sveikatai renkantis maistą yra trečioje vietoje.

Produkto nauda sveikatai renkantis maistą pagrindiniu kriterijumi yra tik aukščiausio ir vidutinio lygio vadovų grupėje, tai sudaro 28,6%, antroje vietoje yra produkto skonis 21,4%, o kaina trečiojoje vietoje – 17,9%. Specialistų ir tarnautojų grupėje pagrindinis kriterijus renkantis maistą yra skonis – 33,7%, kaina 25,9%, o nauda sveikatai 23,8%. Darbininkų ir techninių darbuotojų grupėje didžiausias procentas – 41,6% maistą renkasi pagal kainą, 26,8% pagal skonį, produkto nauda sveikatai yra trečioje vietoje – 19,6%. Nors pensininkams pagrindinis maisto produktų pasirinkimo kriterijus yra produkto kaina (40,1% respondentų), tačiau produkto nauda sveikatai yra tik trečioje vietoje – antroje skonis – 26,3%, nauda sveikatai – 22,4%.

Nepriklausomai nuo šeiminės padėties ir gyvenamosios vietos, pagrindiniu produktų pasirinkimo kriterijumi yra kaina, antroje vietoje skonis, produkto nauda sveikatai – trečioje vietoje.

Taigi, kol pats žmogus neįsisąmonins, kad sveikata yra vertybė, kurią reikia visais įmanomais būdais išsaugoti ir stiprinti, kol neįsisąmonins mitybos neabejotinos reikšmės sveikatai, tol šios problemos išliks. O mokyti sveikos mitybos reikia nuo mažų dienų – tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tiek bendrojo lavinimo mokyklose reikia kalbėti apie sveikatą, sveiką mitybą, sveiką gyvenseną. Tuomet ateityje galima tikėtis geresnių rezultatų.

Kalbant apie produktus – kaip tokiame prekybos centre atskirti kokybišką, sveikai mitybai tinkamą produktą nuo nemaistingo, menkos maistinės vertės maisto pirkinio?

Labai svarbu, kad pirkėjai įdėmiai perskaitytų maisto produkto etiketėje pateiktą informaciją, atkreiptų dėmesį į produkto sudėtį. Produkto sudėtyje esančios medžiagos surašomos koncentracijos mažėjimo tvarka. Svarbu, kad atkreiptų dėmesį į maisto priedų kiekį produkte. Vienas kitas maisto priedas, ko gero, šiandien neišvengiamas, tačiau jei jų produkte daug, tai toks produktas neturėtų tapti kasdieninės mitybos produktu. Reikėtų atkreipti dėmesį į produkto energinę vertę, t. y. kaloringumą, baltymų, riebalų ir angliavandenių kiekį. Jei produktas ekologiškas, etiketėje bus tai patvirtinantis ženklas.

Daugelis lietuvių pietų stalą be mėsos sunkiai įsivaizduoja. Bet problema, kad kai kurie gamintojai mėsos produktus pagamina iš įvairių antrinių žaliavų ir priedų. Ko reikėtų tikėtis, įsigijus mėsos dešrų, dešrelių, ką galime rasti mėsos farše? Apskritai, ar verta pirkti tokius produktus? Ir ar nekenkia tokių mėsos produktų ilgalaikis vartojimas?

Pagal Lietuvoje, o taip pat ir visoje Europos Sąjungoje, galiojančius teisės aktus į rinką tiekiamas maistas privalo būti saugus ir nekelti rizikos vartotojų sveikatai. Taigi, parduodamas maistas negali kelti rizikos. Deja, kol kas teisės aktai nekalba apie maisto produktų maistinę ir biologinę vertę, apie jų naudą sveikatai.

Todėl labai svarbu kelti šalies gyventojų tiek sveikatos, tiek mitybos išprusimą, suteikti kiek galima daugiau objektyvios informacijos apie maistą ir mitybą, nes maistą renkasi pats vartotojas, o ne mitybos specialistas vartotojui sudeda maistą į pirkinių krepšelį. Sveikiausia, jei žmogus nusiperka liesos mėsos gabalą ir namuose pasigamina mėsos patiekalą, kurį iš karto ir suvalgo. Dešros gaminamos pagal įvairias receptūras, priklausomai nuo rūšies. Ko yra sudėtyje, galima greitai sužinoti, tereikia perskaityti etiketės informaciją. Galima net palyginti aukščiausios rūšies dešros sudėtį su antros rūšies dešros sudėtimi. Pamatysime, kad aukščiausios rūšies dešra neabejotinai geresnė ir vertingesnė, aišku, ir brangesnė. Gal ne kiekvienas tokią įstengs kasdien nusipirkti, todėl gamintojai pateikia į rinką įvairių rūsių, įvairios sudėties ir įvairios kainos maisto gaminius.

Svarbu, kad pirkėjas būtų išprusęs ir galėtų tinkamai pasirinkti maistą. Labai svarbu maisto įvairovė – kuo įvairesnius maisto produktus valgys žmogus, tuo įvairesnių medžiagų gaus su maistu. Reikėtų atkreipti dėmesį į Maisto pasirinkimo piramidės rekomendacijas, kur pateikiamos skirtingų maisto produktų grupių proporcijos paros maisto racione.

Nesame sveika mityba pasižyminti tauta. Ilgas rudens-žiemos laikotarpis mums nesukuria palankių sąlygų aktyviai judėti, o ir daržovių bei vaisių kainos tuo metu būna aukštos. Ką geriausia tokiomis sąlygomis valgyti, kad nekentėtų sveikata ir nemažėtų aktyvumas dėl organizmo stokojamų medžiagų?

Jeigu pažvelgtume į Maisto pasirinkimo piramidę, tai pamatytume skirtingas maisto produktų grupes. Kasdien reikia valgyti kiek galima įvairesnio maisto. Tiek rekomenduojamos maistinių medžiagų ir energijos poreikio normos, tiek ir asortimentas nepriklauso nuo metų sezono. Taigi, ištisus metus reikia maitintis įvairiu, maistingu maistu. Kadangi Lietuvoje ryškus sezoniškumas, tai galima parekomenduoti žiemą valgyti kiek galima daugiau vietinių daržovių – morkų, burokėlių, kopūstų, ropių, svogūnų ir kitų Lietuvoje išaugintų daržovių.

Beje, kol Kolumbas į Europą iš Amerikos nebuvo atvežęs bulvių, pagrindinė daržovė Lietuvoje buvo ropė. Nuo XVIII amžiaus antrosios pusės pradėta auginti bulves, bet jos mažai papildydavo maisto atsargas, nes iš pradžių jų buvo nedaug sodinama. XIX amžiaus pirmojoje pusėje bulvės buvo tinkamai įvertintos ir jas pradėta sodinti tiek daržuose, tiek laukuose. Šiandien kalbėdami apie daržovių vartojimą, bulves išskiriame iš kitų daržovių.

Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas šviežių daržovių ir vaisių reikia per dieną suvalgyti mažiausiai 400 gramų, o optimalus kiekis būtų 600 gramų. Čia bulvių neįskaičiuojame. Geriausia valgyti Lietuvoje užaugintą augalinę produkciją. lietuviškų daržovių ir vaisių nereikia transportuoti dideliais atstumais, todėl jų nereikia taip apdoroti, kaip skirtų ilgam transportavimui. Jų vartojimas palankesnis sveikatos požiūriu.

Ką manote apie tokį nuolat skubančio ir dirbančio žmogaus mitybos racioną: dešrainiai, mėsainiai, kebabai, cepelinai ir kiaulienos kotletai su keptomis bulvėmis? Ar tokia mityba visada kenksminga, ar tik reikia saiko? Ir koks tai gali būti sveikas saikas?

Tokia mityba neturėtų tapti kasdieniu įpročiu. Retkarčiais galime suvalgyti visko, ir nieko blogo neatsitiks. Bet kai tokie produktai valgomi kasdien, tai jau blogai. Tokia mityba negali pilnai aprūpinti organizmo visomis reikiamomis medžiagomis. Gali trūkti vitaminų, ypač pasižyminčių antioksidantinėmis savybėmis, mikroelementų, visaverčių baltymų, polinesočiųjų riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų. Be to, tokie produktai savo sudėtyje turi didelį gyvūninių riebalų kiekį, o Lietuvos gyventojai ir šiaip suvartoja per daug riebalų. Tai atsispindi ir Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo struktūroje. Nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų šiuo metu Lietuvoje miršta daugiausiai gyventojų – apie 54 proc., ir tai didžiausias procentas palyginus su kitomis Europos šalimis.

Kalbant apie vaisius ir daržoves – vitaminų šaltinį. Ar prekybos centruose įsigyti vaisiai ir daržovės, apdoroti įvairiomis apsauginėmis medžiagomis, tinkami valgyti kasdien ir kokią jų nauda mūsų organizmui – juk produkto paviršius visas padengtas cheminėmis medžiagomis? Ir ar tokiose daržovėse dar išsilaiko naudingos medžiagos, vitaminai?

Prekybos centruose esančios daržovės ir vaisiai grėsmės sveikatai nekelia. Bet sveikatai palankesnės vietinės daržovės ir vaisiai, kurių nereikia apdoroti jokiomis medžiagomis. Tačiau reikia žinoti, kad yra nustatytos leidžiamos koncentracijos medžiagų, kuriomis vyksta apdorojimas, yra nustatytos tų medžiagų didžiausios leistinos koncentracijos maiste, rinkos priežiūrą pastoviai vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir ši sistema Lietuvoje veikia nepriekaištingai.

Svarbu tai, kad žmonės valgytų kiek galima įvairesnes daržoves ir vaisius. Tyrimai rodo, kad dalis gyventojų kasdien valgo tuos pačius maisto produktus, tas pačias daržoves, tuos pačius vaisius, o tai jau negerai.

Ar prekybos centruose vaisiai ir daržovės sandėliuojami tinkamai? Pavyzdžiui, kai kuriose knygose apie daržoves pabrėžiama teisingo sandėliavimo svarba, norint per žiemą išsaugoti vitaminus. Tarkim, morkas rekomenduojama laikyti vėsioje, tamsioje patalpoje, geriausia žemėtas. Tuo tarpu prekyboje labai populiaru nuplautos morkos, kurios prekybos salėje būna apšviestos ryškia šviesa. Ar tokios ir panašios sąlygos nepakeičia daržovėse naudingų medžiagų kiekio? Ir jei pakeičia, tai kaip stipriai?

Šiandien prekybos centrai yra modernūs, modernūs ir jų sandėliai. Sandėliuose galima užtikrinti tinkamą ir pastovų mikroklimatą. O prekybos salėse sudedamos daržovės, skirtos greitam pardavimui, ir tai jų biologinės ir maistinės vertės pokyčiams reikšmingos įtakos neturi.

Ar dar įmanoma pasaulyje, kuriame gyventojų skaičius didėja, maisto pramonės gamintojai tampa vis didesnio kapitalo šalininkai, o maisto žaliavų kainos dėl augančios paklausos kyla, maitintis sveikai ir palyginti nebrangiai?

Pati sveikiausia elementari kasdieninė mityba tikrai nėra labai brangi, bet ji nėra ir labai skani. Kadangi didelė žmonių dalis nori valgyti skaniai ir maistą renkasi ne sveikatinimo tikslu, o pagal skonį, tai jiems kaina nevaidina esminio vaidmens. Dalis žmonių, aišku, perka kiek galima pigesnius maisto produktus, nes neišgali pakankamai pinigų skirti maistui. Bet norint maitintis ir labai skaniai, ir tuo pačiu labai sveikai, reikia daug pinigų – tokia mityba būtų brangi. Šviežias, labai vertingas ir skanus maistas yra brangus, o kai kuris net labai brangus, pavyzdžiui, kai kurios šviežios žuvys. Be to, palyginus ekologiško maisto kainas su neekologišku maistu, galime pamatyti kainų skirtumą.

Kas ilgainiui nugalės: vartotojai, gamintojai, prekybos centrai ar maisto chemijos pramonė ir maisto inžinerija?

Viskas yra vartotojų rankose – jei vartotojai kokio nors menkaverčio maisto nepirks, tai gamintojai jo ir negamins. Taigi, vartotojai turėtų būti reiklūs ir išprusę.

Ar saugu valgyti masinės gamybos produktus, kuriuose apstu neaiškios kilmės genetiškai modifikuotų priedų, dažiklių, skonio stipriklių, kvapiklių, konservantų? Kokią įtaką visa tai mums daro dabar ir kokią įtaką padarys ateinančioms kartoms?

Pagal Lietuvoje, o taip pat ir visoje Europos Sąjungoje, galiojančius teisės aktus į rinką tiekiamas maistas privalo būti saugus ir nekelti rizikos vartotojų sveikatai. Taigi, parduodamas maistas negali kelti rizikos. Bet pats sveikiausias, aišku, toks maistas, kuriame nėra pašalinių medžiagų. Šiandien kalbant apie grėsmes, galime aiškiai pasakyti, kad jau matomos nesaikingo riebaus maisto vartojimo pasekmės – didėja antsvorį turinčių ir nutukusių žmonių, plinta su tuo susijusios širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, kai kurių lokalizacijų vėžys. Bet tai priklauso nuo pačio žmogaus – joks teisės aktas nesureguliuos, ką žmogus nuėjęs į parduotuvę turi pirkti ir ką valgyti. Teisės aktai reguliuoja maisto produktų saugą. Taigi, reikia dar daugiau šviesti visuomenę, aiškinti ne tik ką reikėtų valgyti, bet ir kodėl, aiškiai įvardinti netinkamos mitybos galimas pasekmes sveikatai.

Sveika mityba dažnai susijusi ir su tuo, kad žmonės neatranda laiko gaminti maistą namuose, todėl stengiasi įsigyti pusgaminius. Ką apie juos manote? Kas sveikiau – pusgaminiai ar jau minėti dešrainiai, mėsainiai? Kaip ilgai galima mėgautis pusgaminiais ir nesukelti pavojaus savo sveikatai?

Bet koks iš anksto paruoštas maistas neturėtų tapti kasdieninės mitybos produktu. Tai tinka tik retkarčiais. Jei žmogui rūpi sveikata, jis turi atrasti laiko gaminti maistą namuose.

Gal turit patarimų ar receptų, kaip greitai ir nebrangiai pasigaminti sveiką, skanų produktą namuose?

Pusryčiams rekomenduojama valgyti košes. Viena iš vertingesnių – grikių košė. Vakare nuplaukite porciją grikių, sudėkite į indelį ir užpilkite šaltu vandeniu, kad vandens lygis virš grikių būtų pora centimetrų. Ryte grikiai bus sugėrę visą vandenį, kruopos bus išbrinkusios, minkštos, beliks tik pašildyti. Tuomet kiekvienas pagal skonį gali pagardinti šią košę – galima įpjaustyti džiovintų slyvų, įberti razinų, užpilti šaukštelį alyvuogių aliejaus. Kas mėgsta aštresnį maistą, galima pagardinti grikius šaukšteliu garstyčių, sumaišytų su nedideli medaus kiekiu. Galima įberti įvairių prieskoninių žolelių. Taip kiekvieną rytą galime mėgautis vis skirtingo skonio grikių koše, kuriai pagaminti ryte reikės vos keleto minučių.

Kaip manote, kokios Lietuvoje ir Europoje maisto pramonės prognozės vartotojams ateinantiems dešimtmečiams?

Manyčiau, maisto pramonė vis labiau orientuosis į vartotojo poreikius. Jau dabar matome, kad gaminama vis daugiau praturtinto, taip vadinamo funkcinio maisto. Plėsis ekologiško maisto gamyba, kito, sveikatai palankaus maisto gamyba.

Žiniasklaida jau skelbia, kad netolimoje ateityje žmonija turbūt maitinsis laboratorijoje užauginta mėsa bei fermose auginamais vabzdžiais. Ką manote apie tokį „maistą“? Ar natūraliai užaugintų vabzdžių sauja burnoje geriau negu laboratorijoje užauginta dirbtinė, pavyzdžiui, kiauliena?

Mokslo ir technikos pažanga, naujosios technologijos leidžia jau ir šiandien daug ką pagaminti, ko prieš kokį dešimtmetį net nebuvo. Tačiau viskas yra pačių mūsų, vartotojų, rankose. Paklausa reguliuoja pasiūlą. Jei vartotojai pirks tuos maisto produktus, kurie palankūs sveikatai, jei domėsis maistu, jei rūpinsis savo sveikata kol yra sveiki, tai gamintojai ir gamins tai, ką žmonės perka.

Julius Majauskas,

technologijos.lt

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Liga, kurios pagrindinis požymis yra retėjantys plaukai: kada susirūpinti?
Nors pastebėjus pagausėjusį plaukų slinkimą, norisi kaltinti sezonų kaitą, stresą ar nepilnavertę mitybą, priežastis gal...
Iš visų ligų lietuviai labiausiai bijo vėžio: ką sako medikai?
Vasario 4 d. minima Pasaulinė kovos su vėžiu diena. Nors Lietuvoje daugiau nei pusę mirties atvejų per metus sudaro šird...
Vyrų sveikata: kokie simptomai įspėja apie rimtas ligas ir net vėžį?
Simptomų ignoravimas, delsimas ir baimė apsilankyti pas gydytoją urologą tai lyg vaikščiojimas plonu ledu. Deja, bet vyr...
Susitrenkėte galvą: kada pakaks šalto kompreso, o kada skubėti pas specialistus?
Tikriausiai daugelis yra nors kartą gyvenime silpniau ar stipriau susitrenkę galvą. Tačiau kartais išties sunku suprasti...
Ligoninės vaistininkei į darbą tenka skubėti ir naktį
„Priemonė, kurios ligoninėje sunaudojama daugiausiai, – pirštinės. Jų kiekvieną mėnesį išduodame apie pusę m...
DIENOS KLAUSIMAS
Ar vartojate maisto papildus?
Taip, keletą rūšių
Taip, stengiuosi vartoti daug įvairių
Ne
RENGINIŲ KALENDORIUS
Konferencija „Vienykimės, kad sergančiųjų retomis ligomis balsas būtų išgirstas“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų ligų koordinacinis centras ir LSMU Neurologijos klin

Dalyvaukime programoje „Mano širdis – mano gyvenimas“

Kas antras Lietuvos gyventojas miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Dauguma jų, deja, palieka š

Anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija

2016 m. vasario  26 d. 12 val. Vilniuje, “Karolinos” viešbutyje, Didžiojoje konferencijų salėje,

Pripažinti užsienio ekspertai pristatys autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo būdus

Balandžio 2 d. pasauliui minint Tarptautinę Autizmo dieną, asociacija „Kitoks vaikas” organizuoja mokslinę &

Mokslinė-praktinė konferencija „Peties ultragarsinė diagnostika“

Kviečiame dalyvauti Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos draugijos, LSMU, LSMUL Radiologijos klinikos organizuo

Konferencija „Ribos ir šešėliai patologijoje: nenavikinė ir navikus imituojanti patologija"

Kviečiame į Vilniaus universiteto bei Lietuvos patologų draugijos organizuojamą konferenciją „Ribos ir &scaron

Milijardinė sveikatos technologijų industrija laukia inovatyvių lietuvių

Pasaulinė medicinos technologijų industrija šiandien verta apytikriai 340 milijardų JAV dolerių. Europos Sąjunga

Konferencija „Nerimo ir su stresu susiję psichikos sutrikimai: nuo diagnostinių iššūkių iki įrodymais pagrįsto gydymo“

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos ir Lietuvos b

Konferencija "Rinktiniai akušerijos ir ginekologijos klausimai"

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Akušerijos i

Gyvensenos medicina: raktas į lėtinių neinfekcinių ligų valdymą

Besidominčius sveikos gyvensenos skatinimo ir rizikos veiksnių korekcijos galimybėmis, maloniai kviečiame registruo

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

„Žemės valandoje“ dalyvaus daugiau nei 40 savivaldybių

Kovo 19 d. nuo 20 val. 30 min. vietos laiku milijonai žmonių visame pasaulyje prisijungs prie pilietinės iniciatyvos &bd

Gyvo maisto konferencija visuomenei ir tarptautinė mokslinė – specialistams

Ann Wigmore fondas pristato antrąją Gyvensenos medicinos konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 18 d. Kauno klinikose ir k

Konferencija „Endokrininė hipertenzija“

Kviečiame į LSMU, LSMUL Endokrinologijos klinikos, Endokrinologijos instituto, Lietuvos endokrinologų draugijos bei Kaun

Konferencija "Ultragarsinė diagnostika 2016"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje

Konferencija „Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos aktualijos 2016“

Kviečiame į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamą tarptautinę mok

Medikų poezijos šventė „Tos birželio purpurinės rasos“

Gerbiami medikai, Jūs gydote ne tik kūnus, bet ir sielas. Talentas duodamas tam, kad pasaulį užpildytų gėrio ir grožio &

Konferencija „Lėtinės ligos ir būklės: kontracepcijos vartojimo rekomendacijos“.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos kontraceptologijos draugijos, LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos, LSMU Endokr

Konferencija "Vėlyvojo laikotarpio po organų transplantacijos problemos"

Kviečiame į Vilniaus universiteto, Lietuvos transplantologų asociacijos, Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantac

Trečiasis plaučių ligų kongresas

Kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamame Treč

Jaunieji gydytojai kviečia diskutuoti apie sveikatos sistemos problemas

Kaip nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje išgyvendinti korupciją, sustabdyti jaunų gydytojų emigraciją ir a

Konferencija „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų raida Lietuvoje“

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos I aukšte balandžio 8 d. 9.30 val. bus atidengtos at

Vilniuje - sveikatos ir širdies stiprinimo programa

Mes visi žinome kaip svarbu sveikai maitintis, sportuoti, rūpintis savo kūnu. Deja, dažniausiai, nors visa tai ir žinome

Mokymai „Ultragarsu kontroliuojamos skydliaukės mazgų biopsijos"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose „Ultragarsu kontroliuojamos skydlia

Mokymai "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostika ir intervencinės procedūros ultragarso kontrolėje"

Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamuose mokymuose "Ūmių būklių ultragarsinė diagnostik

Prasideda paskaitų ciklas “Burnos sveikata ir negalia”

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, siekdamas pagelbėti šeimoms, auginančioms neįgalius vaikučius, organizuoja

Vilniuje– nemokami ir anonimiški greitieji ŽIV tyrimai

Asociacija „Demetra“ gegužės 14-ąją prie Baltojo tilto Vilniuje nemokamai ir anonimiškai tirs dėl ŽIV

Balandžio 30 d. Palangoje – sveikatinimo renginys „Pasirūpink ir savo sveikata“

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Elgesio medicinos institutas kviečia dalyvauti 10-ajame sveikatinimo renginyje

Kviečiame mamytes ir tėvelius apsilankyti „Šeimų mokyklėlėje“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Socialinė akcija „Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus!“

„Neleisk, kad tymai sugriautų tavo planus. Junkis prie akcijos ir tu“, - skelbia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS c

Konferencija apie autologinę kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją

Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos Onkologijos instituto, Onkologijos ir hematologi

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Prasideda paskaitų ciklas apie emocinę sveikatą

Visuomenėje yra įprasta manyti, kad sveikata yra gera savijauta, kai niekuo nesergame ir nesiskundžiame, valgome sveiką

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Kraujo dieną – gydymo inovacijos ir dėmesys pacientų gyvenimo kokybei

Onkohematologinius ligonius vienijanti bendrija „Kraujas“ gegužės mėnesį jau ketvirtą kartą kviečia minėti K

Atviros paskaitos apie emocinę sveikatą

Balandžio mėnesį startavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamas atvirų paskaitų ciklas apie emocinę sveikat

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija"

Bėgimas – viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T

Antroji jungtinė kardiologų konferencija – Šiauliuose

Birželio 1 d. 14 val. Šiauliuose, Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74), prasideda 2-oji jungtinė LSMU Kardiol

Onkologiniams ligoniukams ir jų draugams - šventė „Menas gydo“

Liepos 13 d. Kauno Pažaislio vienuolyno prieigose įsikūręs svetingumo kompleksas „Monte Pacis“ antrus metus

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Kurorto gyventojams ir svečiams - mankštos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas palangiškius ir kurorto svečius kviečia į ryt

Konferencija “Ultragarsinės diagnostikos vasaros mokykla: teorija ir praktika 2016"

Lietuvos ultragarso asociacija kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje “Ultragarsin

Sporto ir menų šventėje – atviras žvilgsnis į psichiatriją

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje (M.K. Čiurlionio g. 12) liepos 15 d. nuo 11.00 val. vyks

Nemokama psichologinė pagalba sergantiesiems onkologinėmis ligomis ir jų artimiesiems

VšĮ Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centras kartu su Kauno klinikomis vykdo projektą „Psichinės sve

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Pasaulinei širdies dienai – visuomenės diskusija su prof. R. Benečiu

Lietuvos širdies asociacija ir Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centras rugs

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Vilniuje mamytėms ir tėveliams - „Šeimų mokyklėlė“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sveikatos stiprinimo programa „Mano širdis - mano gyvenimas"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos g

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupė"

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į &b

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Panevėžyje - nemokami sveikatos biuro renginiai

Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus rugsėjo mėnesį vyksiančius renginius.

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Socialinis-meninis projektas „Praliek kraujo“

Lietuvos dailininkų sąjunga ir Nacionalinis kraujo centras kviečia dalyvauti socialiniame-meniniame projekte „pral

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Psichiatrijos klinikoje – atviros psichiatrijos mėnuo

Atviros psichiatrijos mėnuo – tai laikotarpis tarp dviejų svarbių psichikos sveikatai tarptautinių dienų – P

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Vilniuje - nemokama sveikatos stiprinimo programa

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja, jog kraujotakos sistemos ligas daužniausiai sukelia rizikos veiksniai, kur

Infekcinių ligų aktualijos

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos ir Lietuvos infektologų draugijos or

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

To dar nebuvo: kartu siekime donoro kortelių pasirašymo rekordo!

Spalio 8-ąją bus minima Organų donorystės diena ir šiai dienai paminėti pirmą kartą Lietuvoje organizuojama sutik

Tarptautinis rudens bėgimas – už organų donorystės idėją

„Aš bėgu už organų donorystę“ – toks užrašas puoš kiekvieno bėgiko, dalyvausianči

Mokymai “Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai”

Kviečiame dalyvauti Lietuvos pulmonologų draugijos organizuojamuose mokymuose “Bronchinės astmos diagnostikos ir g

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Pasaulinės žvynelinės dienos minėjimas Kaune

Spalio 29-oji – Pasaulinė žvynelinės diena. Jos paskelbimo iniciatorius yra Tarptautinė žvynelinės draugijų federa

41 dieną trukęs „Širdies žygis“ finišuoja

41 diena, 1300 kilometrų ir daugiau kaip 20 tūkst. eurų vėžiu sergantiems vaikams. Toks yra „1000 km Širdie

Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija kviečia į renginį

Spalio 26 d. 18 val. Salotų bare “Mano guru” (Vilniaus g. 22/1, Vilnius) vyks dailininko Simo Skrabulio darb

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Klaipėdoje - nemokami seminarai su onkologine liga susidūrusiems žmonėms

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ organizuoja ir kviečia onkologinės ligos patirtį turinčius žmon

Žvakutės, skirtos 1410 organų donorų, suliepsnos 9 miestuose

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ spalio 25-ąją, antradienį, jau trečią kartą inicijuoja akciją, skirtą spalio

Padėkos renginys gyviesiems organų donorams ir gydytojams reanimatologams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2016 metų spalio 25-ąją, antradienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą padė

Apie sezoninę depresiją paskaitoje-diskusijoje „Melancholija ar ruduo?“

Atėjus rudens sezonui dažnas žmogus mini rudeninę depresiją, mintyse turėdamas prislėgtumo jausmą, kuris aplanko tamsesn

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Muzikos terapijos užsiėmimai būsimoms mamoms

Nustatyta, kad penkių mėnesių žmogaus vaisius jau skiria aplinkos garsus. Mamos balsas, širdies plakimas, kvėpavi

Renginys, skirtas Europos sveikos mitybos dienai

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia darbingo amžiaus žmones paminėti Europos sveikos mitybos dieną kartu. Lapkr

Šiauliuose – konferencija „Pulmonologijos naujienos“

Kviečiame dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Pulmonologijos naujienos“, kuri vyks 2016

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos seminaras

Poilsio ir sveikatingumo komplekso „Atostogų parkas“ konferencijų salėje „Palanga“ (Venecijos ak

Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos aktualijos“, kurie vyks š. m. gruod

Šiaulių krašto akušerių konferencija

Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos korpuso (V. Kudirkos g. 99C) didžiojoje salėje gruodžio 9 d. 10.00 va

Kviečia moteris nemokamai išsitirti dubens dugno raumenų funkciją

Gruodis – tai laikotarpis, kai norisi kuo daugiau padaryti dėl savo artimųjų, tačiau neturėtumėte pamiršti

Gydytoja ginekologė – apie merginų fiziologiją ir higieną

Niekas nesiginčys – geros sveikatos siekia kiekvienas. Todėl Antakalnio poliklinika kviečia į nemokamą paskaitą ap

„Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką akušerijoje ir ginekologijoje“

Kviečiame į mokslinę konferenciją „Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdienę klinikinę praktiką ak

Po blaivių Naujųjų metų – šuolis į ledinę eketę

Kiekvienų metų sausio 1-ąjądieną visi pasaulio "ruoniai" rengia simbolinį susitikimą vandenyje. Kiekvienas ats

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Vilniuje startuoja tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖ

Jaunieji gydytojai kviečia į „TransForm 2.0“

Galingiausias jaunųjų gydytojų renginys grįžta:šių metų vasario 3-5 dienomis Birštone vyks įspūdingas jaun

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

„Naujieji iššūkiai intensyvioje terapijoje ir skubioje medicinoje“.

Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija organizuoja tarptautinę mokslinę praktinę konfe

Kviečia į nemokamas relaksacijų pratybas Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius sumažinti psichinę bei fizinę įtampą į relaksacijų pratybas

Kaune - 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medicinos paroda „Sveikatos dienos“

2017 m. vasario 24–26 dienomis Aukštaičių g. 51, Kaune vyks 9-oji sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medi

Konferencija, skirta Tarptautinei retų ligų dienai

Maloniai kviečiame dalyvauti Tarptautinei retų ligų dienai skirtoje konferencijoje „Mokslo pažanga – viltis

„Apsinuodijimų ir infekcinių susirgimų sąlyčio taškai“

Lietuvos infektologų draugija, Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija, Sveikatos apsaugos ministerijos ESSC apsinuo

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Kviečia į nemokamas paskaitas „Šeimų mokyklėlėje“ Vilniuje

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo programą, skirtą nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei

Sergantiems širdies nepakankamumu – nemokamas edukacinis renginys

Širdies nepakankamumas – plačiai paplitęs ir brangiai kainuojantis susirgimas, reiškiantis didžiulę

Konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo vertinga darbuotojų įvairovė?“

Balandžio 21 d. vyks kasmetinė, jau VII organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Vilniečiams – paskaita apie priklausomybę nuo interneto, žaidimų, darbo

Apie ką pirmiausia pagalvojate išgirdę žodį „priklausomybė“?Kokia yra riba tarp įpročių, eksperimenta

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis

Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius onkologinės ligos patirtį

Klaipėdoje - projekto ir knygos „Kiekviena diena brangi“ pristatymo renginys

Gegužės 31 d. 16.00 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėda) vyks projekto ir kn

Sporto varžybos „Saugus poilsis“

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai drauge su UAB „Vakarų pramogos“, BĮ „Klaipėdo

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Dermatologai kviečia pasitikrinti savo odą

Tik 14 proc. europiečių laikosi saulės apsaugos patarimų, nors 91 proc. žino apie gresiantį pavojų.  Pristatoma sąm

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Vilniečiai ir kauniečiai kviečiami tikrintis dėl širdies nepakankamumo

Šia liga susirgti gali 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Pasaulyje nuo jos kenčia maždaug 26 mil

Nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ pradeda vasaros sezoną

Daugelio kauniečių jau puikiai atpažįstamas ir laukiamas nemokamų treniruočių projektas „Judėk sveikai“ nusp

Bėgimas vėl kviečia burtis Vilties mieste

Gegužės 21 dieną Klaipėdoje startuos tradicinis jubiliejinis – šiemet dešimtasis – Vilties bėg

Neuromenas: nauja meno ir mokslo šaka pirmą kartą pristatoma Lietuvoje

Aktyvus gyvenimo būdas, sveika mityba, poilsis – geros fizinės sveikatos receptą žino kiekvienas. Tačiau Lietuvoje

Dešimtą kartą dailės studentai pristatys kolekciją onkologinėms pacientėms

Nacionalinio vėžio instituto Didžiojoje salėje birželio 7 d. 14 val. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kostiumo dizaino k

Viso pasaulio profesionalai susitelkia į vaikų ir paauglių ginekologijos problemas

2017 m. birželio mėn. 7-10 d. Vilniuje vyks 14-asis Europos vaikų ir paauglių ginekologijos kongresas EURAPAG 2017.

Ypatinga paroda kvies klaipėdiečius atrasti neišnešiotų kūdikių genialumą

Trečiadienį, birželio 14 d., 17:30 val. Klaipėdos prekybos centre „Akropolis“ bus iškilmingai atidaro

Norite būti laimingesni? Jus kviečia festivalis „Mandala“

Kviečiame trims dienoms pabėgti nuo miesto šurmulio ir pailsėti, atgauti jėgas, pasikrauti teigiamos energijos la

Kviečia į susitikimą su prekės ženklo „Julia Janus“ įkūrėja

Šv. Pranciškaus onkologijos centras (Savanorių g. 4, Klaipėda) 2017 m. birželio 26 d., 13.00 val., pirmadi

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Sostinėje rugpjūtį – atviros sąmoningo kvėpavimo praktikos parkuose

Vilniečiai kviečiami dalyvauti iniciatyvoje „Kvėpuok laisvai, gyvenk laimingai”, kurios metu visi norintys g

Kraujo ligų žinomumo dienos prasidės konferencija „Kraujo diena“

Rugsėjo mėnesį visame pasaulyje yra minimos piktybinių kraujo ligų žinomumo dienos, kurių tikslas – kuo plačiau sk

Žydrūnas Savickas susitiks su sergančiasiais išsėtine skleroze

Rugsėjo 2 d. 13 valandą Savicko sporto klube („SEB arena, II aukštas) vyks seminaras „Kaip fizinis ak

Paroda „Pirmoji širdies transplantacija Lietuvoje Petro Katauskio fotografijose“

Rugsėjo 13 d., trečiadienį, 16 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) atidaroma paroda &bdq

Nauja iniciatyva Kaune – „Tu nesi vienas“

Keblios situacijos, stresas ir kiti kasdienę rutiną temdantys rūpesčiai – ne priežastis pulti į neviltį. Kiekvienu

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos forumas "TransForm"

Trečiasis Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) forumas TransForm - jau spalio 13 - 15 d.! Čia nuoširdžia

Performansas „Mirštu, kaip noriu gyventi“ klausia, kiek lauktum dėl kito gyvybės

„Gyvenimas sulėtėja, tarsi sapne“. „Eiti negali, bėgti negali, valgyti negali“. „Sėdi ir l

Kviečia į nemokamą seminarą „Kas sukelia nugaros skausmą ir kaip jo išvengti?“

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras prisijungdamas prie Europos judriosios savaitės iniciatyvos kviečia į nemoka

Sieks didžiausio iš žmonių sudaryto širdies ženklo rekordo

Minėdamas Pasaulinę širdies dieną Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia visus panevėž

Jubiliejinė konferencija „Atverkime akis realybei, kurioje yra smurtas“

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (LEPTA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias t

Atviros psichiatrijos mėnesio renginiai Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos rengiamas Atviros psichiatrijos mėnuo miesto gyventojus kv

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną švęskime kartu

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visus vyresnio amžiaus žmones kartu paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“

„Apsaugokime mūsų ateitį: meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“ – subtili, jaut

Padėkos renginys donorystės ir transplantacijos proceso dalyviams

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 2017 metų spalio 20-ąją, penktadienį, organizuoja Padėkos renginį, skirtą pag

Dėkingumo renginiai gyviesiems donorams, mirusių donorų artimiesiems ir medikams

Organų donorai ir jų artimieji verti didžiausios pagarbos ir amžino dėkingumo. Todėl spalį, kai minima Europos ir Pasaul

100 dienų apie TAI: atvira diskusija apie lytiškumą Vilniaus jaunimui

Gera jaunimo lytinė sveikata – visuomenės, kuri siekia gyvuoti ir klestėti interesas, tai ypač svarbu mūsų &scaron

Kaip gyventi, persirgus onkologine liga: patarimai ir praktika

Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos (Darželio g. 10), Administracijos salėje (2 aukšte) s

Neišnešiotukų dienai mezgimo iniciatyva ir minėjimas

Lapkričio 17-ąją dieną minima Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Respublikinės Šiaulių ligonin

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

Klaipėdoje – nemokamas renginys „Tu – mano gyvenimo herojus“

Pirmą kartą Klaipėdoje lapkričio 16 dieną vyks nemokamas renginys "Tu – mano gyvenimo herojus“, skirtas

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

Vilniuje surengtas sportinio pokerio turnyras, kurio dalis surinktų lėšų skirtos sergantiesiems prostatos vėžiu r

„Ūsai bėga“ – už Lietuvos vyrus, kurie gyvena trumpiausiai Europoje

Ketvirtą kartą organizuojamas bėgimas už vyrų sveikatą „Ūsai bėga“ Vilniuje. Miesto centre įvyksiantis bėgim

Augink barzdą – prižiūrėk savo vyriškumą

„Barzdotas lapkritis“ – mėnuo be skutimosi peiliukų. Su šūkiais „Prižiūrėk savo vyri&scar

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Startuoja aktyvaus laisvalaikio projektas šeimoms – pirmasis renginys jau šį savaitgalį

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras drauge su „Sveiku miestu“ kviečia šeimas dalyvauti projekte &bdq

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Bendraminčių sambūris: gyvų sėklų šventė „Pasėkime ateitį”

Šį savaitgalį, sausio 20-21 d., Klaipėdos r., Doviluose (Klaipėdos g. 35) vyks Dovilų krašto gyventojų ir

Atsinaujinusiame projekte „Judėk sveikai“ – dvigubai daugiau nemokamų treniruočių kauniečiams

Prasidėję nauji Geltonojo šuns metai nemokamų treniruočių projektui „Judėk sveikai“ atnešė dau

Šv. Pranciškaus onkologijos centre – poezijos terapijos užsiėmimai

2018 m. vasario 23 d. (penktadienį) 12.30 val. Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4, Klaipėd

Kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Laukia prizas

Nepraleiskite progos! Jau kovo 2 – 4 d. „Hacker Games“ kursime sveikatos priežiūros inovacijas. Sudomi

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Vilniuje ir Kaune veiks atviros klinikos centrinėse miestų aikštėse

Solidarizuodamasi su visa Europa ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į sekinantį ir visą gyvenimą trunkantį susirgim

Kardiologų IV jungtinė konferencija – Bistrampolio dvare

Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centro specialistai drauge su Lietuvos sveikatos m

Inovatyvios širdies formulė

Spalio 4 d. 17 val. Inovatyvios medicinos draugija kviečia susitikti Gyvybės mokslų centre, pirmajame šio sezono

Atpažinti ir stebėti kraujo ligas moko tradicinė konferencija

Šeštą kartą rengiama konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“ &scaron

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje - svarbūs mokymai specialistams

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinika kartu su Europos Ginekologinės chirurgijos akademija bei su vie

Algirdo Kumžos knygos „Rasa. Po angelo sparnu” pristatymas

2011 metų rudenį palangiškei Rasai Rojienei buvo nustatyta ketvirtosios stadijos sarkoma, Rasai buvo 27-eri, o li

Uostamiestyje – nemokama patikra dėl melanomos

Melanoma – agresyviausias odos vėžys, užklumpantis vis jaunesnius žmones. Kasmet šia liga Lietuvoje suserga

Kraujo ligos: ką svarbu žinoti pacientui?

Lietuvoje per metus diagnozuojama apie 1500 kraujo ligų atvejų. Kokie yra kraujo ligų simptomai? Koks gydymas yra priein

Išsėtinės sklerozės draugijos renginys

Gegužės 30 d. 15 val. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Klai

Pasaulinę aortos dieną – nemokama patikra

Rugsėjo 19-oji yra Pasaulinė aortos diena. Rugsėjo 20 d. šia proga Vilniuje, Katedros aikštėje bus įrengta

Žygis pajūriu: "Artimieji turi žinoti tavo sprendimą apie organų donorystę“

Šį šeštadienį (rugsėjo 21 d.) Smiltynėje (Klaipėdoje) vyks žygis pėsčiomis pajūriu - žinutę apie or

1675 organų donorams pagerbti 18-oje miestų liepsnos „Gyvasties“ žvakelės

Asociacijos „Gyvastis“ organizuojama iniciatyva organų donorams atminti kasmet sulaukia vis daugiau susidomė

Renginys Kaune: kaip gyventi, sergant cukriniu diabetu?

Cukriniu diabetu pasaulyje serga 425 milijonai žmonių – 1 iš 11 planetos gyventojų, ir vienas iš dvi

Vilniuje – kaulų čiulpų donorų registracijos "Pop Up"

Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, nuo 11 iki 20 val. Vilniuje Pylimo g. 19 esančiame „Caffeine Roasters“ įvyks

Padėka donorams – donorus sergėjantis angelas

      Angelų kalvoje rugsėjo 13 d. (se

Nemokamai ir be siuntimo pasitikrinkime aortos diametrą

VUL Santaros klinikų medikai kviečia rugsėjo 19 d. nuo 11 iki 17 val. prie Mo muziejaus (Vilniuje, Pylimo g. 17) į Pasau

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą

Šv. Magdalenos naktis – dėmesys ligai, kuri gresia kas vienuoliktai moteriai

Lietuvoje kasmet diagnozuojama daugiau nei 1500 naujų krūties vėžio atvejų, Europos Sąjungoje šia liga suserga ka

Konferencija apie kraujo ligas skatins pacientus aktyviai dalyvauti gydymo procese

Lapkričio 11 d. vyks tradicinė konferencija „Kraujo ligos – kaip jas atpažinti ir stebėti“. Šia

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

10-asis atviros psichiatrijos mėnuo „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“

Ruduo – bene spalvingiausias ir dosniausias metų laikas. Atėjus rudeniui nuimamas užaugintas derlius. Per metus sa

Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų