Šeštadienis, 2023.09.30
Reklama

Vietoj dantų protezų - implantai(5)

2011-03-01 00:41:28

Be­si­šyp­san­tis žmo­gus vi­sa­da ma­lo­nes­nis ir pa­trauk­les­nis. Kai tu­ri­te pro­ble­mų dėl dan­tų, su­ma­žė­ja pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi, kar­tu ir šyp­se­na dings­ta nuo vei­do. Plun­giš­kiams ir mies­to sve­čiams Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė siū­lo nau­ją pa­slau­gą - dan­tų imp­lan­ta­ci­ją.

Apie imp­lan­tus

Tai spar­čiau­siai be­si­vys­tan­ti odon­to­lo­gi­jos ša­ka Lie­tu­vo­je. Vis dau­giau odon­to­lo­gų siū­lo šį gy­dy­mo me­to­dą ir kar­tu pa­ste­bi vis di­des­nį pa­cien­tų su­si­do­mė­ji­mą dan­tų imp­lan­tais. Ne pa­slap­tis, jog šis gy­dy­mo me­to­das yra pui­ki ga­li­my­bė su­si­grą­žin­ti pra­ras­tus dan­tis, ga­li­my­bė vėl šyp­so­tis ir kram­ty­ti.

Plun­gės li­go­ni­nė neat­si­lie­ka nuo šiuo­lai­ki­nių gy­dy­mo bū­dų bei tech­no­lo­gi­jų ir sa­vo pa­cien­tams siū­lo vis dau­giau nau­jau­sių pa­slau­gų. Vie­na iš jų ir yra dan­tų imp­lan­ta­vi­mas.

Plungės ligoninė (A. Kubaičio nuotr.)

Ši gy­dy­mo įstai­ga tu­ri vi­są šiuo­lai­ki­nę įran­gą ir bend­ra­dar­biau­ja su pa­sau­ly­je vie­nu iš ko­ky­biš­kiau­sių imp­lan­tų ga­min­to­jų „Bio­met 3i“, siū­lan­čiu vie­ną iš pa­ti­ki­miau­sių dan­tų imp­lan­tų ir pro­te­za­vi­mo de­ta­lių li­ni­ją.

Imp­lan­tų pranašumai

Dan­tų til­te­liai ar iši­ma­mie­ji pro­te­zai pa­kei­čia tik vir­šu­ti­nę, ma­to­mą­ją dan­ties da­lį, tuo tar­pu imp­lan­tai yra vie­nin­te­liai įma­no­mi dan­ties šak­nies pa­kai­ta­lai. Tai­gi imp­lan­ta­ci­ja - vie­nin­te­lis bū­das vi­są trūks­ta­mą dan­tį pa­keis­ti nau­ju.

Pag­rin­di­nis dan­ties imp­lan­to pri­va­lu­mas - „įau­gęs“ į žan­di­kau­lį, jis su­tei­kia itin tvir­tą pa­grin­dą pro­te­zui. Vi­siš­kai ne­ju­dan­tys pro­te­zai už­tik­ri­na na­tū­ra­lią kal­bė­se­ną, efek­ty­vų ir ne­skaus­min­gą kram­ty­mą, mak­si­ma­lų es­te­ti­nį re­zul­ta­tą ir - svar­biau­sia - pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi.

Be to, imp­lan­tai ne­lei­džia su­nyk­ti kau­lui, ku­ris, ne­te­kus dan­tų, il­gai­niui plo­nė­ja. Dan­tų imp­lan­tai už­tik­ri­na na­tū­ra­lios vei­do for­mos iš­lai­ky­mą ir mak­si­ma­liai su­ma­ži­na ne­pa­to­gu­mus, su­si­ju­sius su dan­tų pra­ra­di­mu.

Esant si­tua­ci­jai, kai ne­ten­ka­ma vie­no ar ke­le­to dan­tų, sraig­ti­nio imp­lan­to įsrie­gi­mas lei­džia iš­veng­ti kai­my­ni­nių dan­tų šli­fa­vi­mo. Tai ypač svar­bu, kai šie dan­tys vi­sai svei­ki.

Imp­lan­tus ga­li­ma pa­nau­do­ti ir pa­pil­do­mai efek­ty­viai nui­ma­mų pro­te­zų fik­sa­ci­jai.

La­bai svar­bu ir kai­na. Nors iš pir­mo žvilgs­nio imp­lan­tai ga­li pa­si­ro­dy­ti bran­ges­ni už ki­tus gy­dy­mo me­to­dus, il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je bū­tent imp­lan­tai yra eko­no­miš­kes­nė in­ves­ti­ci­ja. Dau­gu­mai žmo­nių jie tar­nau­ja vi­są gy­ve­ni­mą, tai­gi su­tau­po­ma ne­ma­ža pi­ni­gų su­ma, ku­ri bū­tų iš­leis­ta re­gu­lia­riems iši­ma­mų pro­te­zų ar til­tų pa­tai­sy­mams.

Imp­lan­ta­ci­jos ope­ra­ci­ja

Ope­ra­ci­ja da­ro­ma tai­kant vie­ti­nę ne­jaut­rą, tai­gi skaus­mas ne­jau­čia­mas. Pap­ras­tai ope­ra­ci­ja trun­ka apie va­lan­dą, to­dėl vie­ti­nės ne­jaut­ros vi­siš­kai pa­kan­ka – pa­cien­tas ne­jau­čia skaus­mo ir tuo pa­čiu me­tu ga­li sek­ti ope­ra­ci­jos ei­gą. Po ope­ra­ci­jos ga­li at­si­ras­ti ne­di­de­lis pa­ti­ni­mas ope­ruo­to­je vie­to­je, ta­čiau pa­skir­ti vais­tai ir tin­ka­ma prie­žiū­ra lei­džia jaus­tis ge­rai. Pap­ras­tai pa­ti­ni­mas praei­na po tri­jų die­nų, o šį poo­pe­ra­ci­nį lai­ko­tar­pį re­ko­men­duo­ja­ma pra­leis­ti na­muo­se.

Ga­ran­ti­jos dan­tų imp­lan­tams

Rem­da­ma­sis il­ga­me­čių kli­ni­ki­nių ban­dy­mų re­zul­ta­tais, ga­min­to­jas „Bio­met 3i“ sa­vo imp­lan­tams su­tei­kia 10 me­tų ga­ran­ti­ją. Ta­čiau, tin­ka­mai el­gian­tis ir rū­pi­nan­tis bur­nos hi­gie­na, imp­lan­tai ga­li tar­nau­ti žmo­gui vi­są gy­ve­ni­mą. Aukš­tas tech­no­lo­gi­jų ly­gis ir ga­mi­nių pre­ci­zi­ja už­tik­ri­na sau­gų, pa­ti­ki­mą gy­dy­mą bei il­ga­lai­kius re­zul­ta­tus.

Bur­nos hi­gie­nos reikš­mė

Pa­cien­tas po imp­lan­ta­ci­jos ypa­tin­gą dė­me­sį tu­ri skir­ti bur­nos hi­gie­nai, nes pra­sta bur­nos prie­žiū­ra, rū­ky­mas – pa­grin­di­niai veiks­niai, le­mian­tys ne­sėk­mes net ir tiems pa­cien­tams, ku­rių svei­ka­ta pui­ki.

Imp­lan­tus ir pro­te­zus ant jų rei­kia va­ly­ti kas­dien dan­tų še­pe­tė­liu, o sun­kiau priei­na­mo­se vie­to­se – spe­cia­liais kū­gi­niais še­pe­tė­liais ar tarp­dan­čių siū­lais. Be to, kas pus­me­tį bū­ti­na pro­fi­lak­tiš­kai ap­si­lan­ky­ti bur­nos hi­gie­nis­to ka­bi­ne­te.

Nors li­go­ni­nė­je bus at­lie­ka­mos imp­lan­ta­ci­jos ope­ra­ci­jos ne­si­ski­ria nuo pa­sau­li­nės pra­kti­kos nei me­to­di­ka, nei imp­lan­tų sis­te­mo­mis, pa­cien­tų iš­lai­dos gy­dy­mui - ke­lis­kart ma­žes­nės.

VšĮ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė­je dan­tų imp­lan­tų kai­na bus ma­žes­nė nei pri­va­čiuo­se sto­ma­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tuo­se. Plun­gės li­go­ni­nė­je kon­sul­tuos ir imp­lan­ta­vi­mo ope­ra­ci­jas da­rys dvy­li­kos me­tų dar­bo sta­žą tu­rin­ti gy­dy­to­ja Ai­da­ra Ja­nu­lio­nie­nė. Prieš tai ji dir­bo Vil­niu­je ir tik prieš pus­me­tį su šei­ma at­si­kraus­tė į Že­mai­ti­ją.

Vi­są ko­vo mė­ne­sį Plun­gės li­go­ni­nė pa­cien­tams siū­lo ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas.

www.laikrastisplunge.lt

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Įvairios naujienos
skaityti komentarus (5)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Profesorius pataria, koks maistas gali padėti išvengti onkologinių ligų
Vėžio diagnozės baiminasi kone kiekvienas. Pagal dažniausias mirties priežastis, piktybiniai navikai Lietuvoje jau dauge...
"Biofitus" patarimai, kurie padės sustiprinti imunitetą
Imunitetas padeda mūsų organizmui kovoti su įvairiomis ligomis ir jų išvengti. Tai natūrali organizmo apsauga, tačiau me...
Kviečia pažinti savo širdį: „Laikydamiesi kelių taisyklių, ilgiau mėgausimės gera sveikata“
Rugsėjo 29 d. minima Pasaulinė širdies diena. Šia proga Vilniaus universiteto profesorius, Širdies ir kraujagyslių klini...
Naujasis lazeris gali suskaldyti ir kiečiausią inkstų akmenį
Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje jau kelias savaites inkstų akmenų skaldymui pasitelkiamas naujas Tulio lazeris....
Odos priežiūros procedūros, kad jūsų oda spindėtų
Ne veltui odai, ypač veido, teikiame labai daug dėmesio, dažnai išbandome naujas priemones, siekdami dar geresnio efekto...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų