Ketvirtadienis, 2023.03.30
Reklama

Šimtus vaikų priėmusiai gydytojai - sveikinimai jubiliejaus proga

2012-03-14 10:11:09

Dau­ge­lis plun­giš­kių, o ypač - mo­te­rys, pui­kiai pa­žįs­ta jau 35-erius me­tus Plun­gė­je dir­ban­čią gy­dy­to­ją aku­še­rę gi­ne­ko­lo­gę Re­gi­ną Sa­ga­tie­nę. Šio­mis die­no­mis dak­ta­rė šven­tė, kaip sa­ko­ma, ap­va­lų ju­bi­lie­jų ir jo pro­ga su­lau­kė gau­sy­bės svei­ki­ni­mų, lin­kė­ji­mų - ne tik nuo sa­vo ar­ti­mų­jų, gi­mi­nai­čių, drau­gų, bet ir nuo gau­saus bend­ra­dar­bių ko­lek­ty­vo Al­fon­so Za­muls­kio gy­dy­mo įmo­nė­je „Pul­sas“. Tie­sa, ten ją pa­svei­ki­no ir me­ras Al­bi­nas Kli­mas bei Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė.

Plun­giš­kiai gy­dy­to­ją R. Sa­ga­tie­nę pa­žįs­ta ne tik kaip pui­kią spe­cia­lis­tę, bet ir kaip la­bai veik­lią, vi­suo­me­niš­ką, ener­gin­gą ir kū­ry­bin­gą mo­te­rį. Šiais la­ikais ne­daug žmo­nių, nuo­lat trykš­tan­čių ge­ra nuo­tai­ka ir su­ge­ban­čių ap­lin­ki­nius ja už­krės­ti, na, o po­nia Re­gi­na - bū­tent to­kia.

Pak­laus­ta, ko­kie ke­liai ją at­ve­dė į Plun­gę, gy­dy­to­ja pa­sa­ko­jo: „Gi­miau Ra­sei­nių ra­jo­no Ber­no­tų kai­me, iš ku­rio ki­lęs ir žy­mu­sis mū­sų poe­tas Mai­ro­nis. Nuo 1977-ųjų gy­ve­nu Plun­gė­je ir la­bai šį kraš­tą my­liu, man čia la­bai pa­tin­ka“. Po­nia Re­gi­na stu­di­ja­vo tuo­me­ti­nia­me Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­te, ten su­si­pa­ži­no su bū­si­muo­ju dak­ta­ru Vy­tau­tu Sa­ga­čiu, o bai­gę moks­lus, abu at­vy­ko į Plun­gę.

Tie­sa, pa­sky­ri­mas bu­vo į Klai­pė­dą, ta­čiau ten jau­niems spe­cia­lis­tams ne­bu­vo siū­lo­mas gy­ve­na­ma­sis būs­tas. „Ta­da Vy­tau­tas šo­ko ant sa­vo mo­to­cik­lo „Ja­wa“ ir ap­lė­kė ap­lin­ki­nių ra­jo­nų li­go­ni­nes. Dar­bo bu­vo vi­sur, ta­čiau ir dar­bą, ir būs­tą pa­siū­lė tik Plun­gė­je - am­ži­ną atil­sį gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Skri­dai­la“, - pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si gy­dy­to­ja.

Taip Sa­ga­čiai „nu­tū­pė“ Plun­gė­je. Čia gi­mė ir jų vie­nin­te­lis sū­nus Ge­di­mi­nas. Da­bar jis jau ve­dęs, įsi­kū­ręs Vil­niu­je. Abu su žmo­na Do­vi­le - tei­si­nin­kai. Po­nia Re­gi­na sū­naus gy­ve­ni­mu džiau­gia­si: yra so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to do­cen­tas, sa­vo dar­bą iš­ma­nan­tis ad­vo­ka­tas, prieš po­rą me­tų ve­dė, o atei­ty­je, ko ge­ro, ir anū­kų pa­do­va­nos.

Re­gi­na Sa­ga­tie­nė net 29 me­tus dir­bo gim­dy­mo sky­riu­je ir prii­mi­nė­jo nau­ja­gi­mius. Pa­ra­le­liai - tuo­me­ti­nės po­lik­li­ni­kos mo­te­rų kon­sul­ta­ci­jo­je. Da­bar pa­grin­di­nė gy­dy­to­jos dar­bo­vie­tė - A. Za­muls­kio gy­dy­mo įmo­nė „Pul­sas“.

Pak­laus­ta, ar ka­da ban­dė skai­čiuo­ti, kiek nau­ja­gi­mių te­ko priim­ti, dak­ta­rė sa­kė ši­to ne­ži­nan­ti. Aiš­ku tik tiek, kad jų bu­vo šim­tai.

Dak­ta­rė sa­kė ap­gai­les­tau­jan­ti, kad Plun­gė­je ne­bė­ra gim­dy­mo sky­riaus. Jis Plun­gė­je bū­tų rei­ka­lin­gas, bet... Po­nia Re­gi­na teigė su­pran­tan­ti, kad toks sky­rius li­go­ni­nei eko­no­miš­kai ne­nau­din­gas, be to, ir dirb­ti ne­be­bū­tų kam - juk taip trūks­ta gy­dy­to­jų. Pak­laus­ta apie gims­ta­mu­mo ten­den­ci­jas, gy­dy­to­ja at­sa­kė, kad prieš ke­le­rius me­tus bu­vo tik­ras bu­mas, da­bar nėš­čių­jų kiek su­ma­žė­ję, bet po­niai Re­gi­nai dar­bo ne­trūks­ta. Pa­vyz­džiui, per­nai pas ją lan­kė­si dau­giau nei šim­tas bū­si­mų­jų ma­my­čių.

R. Sa­ga­tie­nė sa­kė esan­ti už­kie­tė­ju­si ke­liau­to­ja. Kiek­vie­ną va­sa­rą su drau­gais ap­lan­ko ku­rį nors Lie­tu­vos kam­pe­lį, o ir po už­sie­nį mėgs­ta pa­ke­liau­ti, pa­ma­ty­ti, pa­žin­ti. Kar­tu ke­liau­ja ir vy­ras Vy­tau­tas, ta­čiau jam, kaip ir sū­nui Ge­di­mi­nui, sma­giau­sia me­džio­ti.

Po­nia Re­gi­na, ar­tė­jant 60-mečio ju­bi­lie­jui, iš­lei­do ne­di­du­tę poe­zi­jos kny­gu­tę. Tie­sa, ji - tik ar­ti­miau­siems žmo­nės. Ei­lė­raš­čių jo­je ne­daug, ta­čiau vi­si jie - la­bai nuo­šir­dūs, kaž­kam de­di­kuo­ti. „Juk daug kas tu­ri­me tą kū­ry­bi­nę gys­le­lę. Daug ei­lė­raš­čių esu pri­ra­šiu­si, ta­čiau į kny­gu­tę su­dė­jau tik pa­čius svar­biau­sius“, - sa­kė ju­bi­lia­tė.

Džiaugs­min­gai nu­si­tei­ku­si su­kak­tu­vi­nin­kė sa­kė esan­ti dė­kin­ga vi­siems gy­ve­ni­me su­tik­tiems žmo­nėms - ir ge­riems, ir blo­ges­niems, nes iš vi­sų kaž­ko iš­mok­ta, kaž­ko pa­si­sem­ta. „Na, o da­bar, po ju­bi­lie­jaus, no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems ma­ne pri­si­mi­nu­siems. Juo­lab kad svei­ki­no ir me­ras Al­bi­nas Kli­mas, ir mū­sų di­rek­to­rius Al­fon­sas Za­muls­kis, ir vi­sas mū­sų pui­ku­sis ko­lek­ty­vas“, - kal­bė­jo po­nia Re­gi­na.

Gy­dy­mo įmo­nės „Pul­sas“, ku­ri skai­čiuo­ja jau vie­nuo­lik­tuo­sius gy­va­vi­mo me­tus, sa­vi­nin­kas A. Za­muls­kis gy­dy­to­ją R. Sa­ga­tie­nę taip pat api­bū­di­no kaip pui­kią sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tę, ge­rą gi­ne­ko­lo­gę ir echos­ko­puo­to­ją. „Gy­dy­to­ja Re­gi­na pas mus dir­ba be­veik nuo įstai­gos įsi­kū­ri­mo. Ji pui­kiai at­lai­ko sa­vo dar­bo ba­rą, pas ją nie­ka­da ne­trūks­ta mo­te­rų, yra at­si­da­vu­si spe­cia­lis­tė, daug dė­me­sio ski­ria įstai­gos vyk­do­moms pre­ven­ci­nėms pro­gra­moms“, - ge­ru žo­džiu R. Sa­ga­tie­nę ir jos dar­bą mi­nė­jo A. Za­muls­kis.

Lina Liūnienė

laikrastisplunge.lt

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Įvairios naujienos
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais
NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Mažinant eiles, gydymo įstaigos bus skatinamos teikti reikalingiausias konsultacijas
Mažinant eiles gydymo įstaigose, didinant gydymo paslaugų prieinamumą ir gerinant pacientų patirtį, įstaigos bus skatina...
Laparoskopinė gastrofundoplikacija – efektyviam gastroezofaginio refliukso gydymui
Dažnai vargina nemalonus graužimo ir deginimo pojūtis už krūtinkaulio? Šis simptomas gali įspėti apie gastroezofaginio r...
Ministras su Mažeikių gydytojais aptarė biurokratizmo mažinimo priemones
Kovo 27 dieną sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys lankėsi Mažeikių gydymo įstaigose: greitosios medicinos pagalbo...
Šlapimo nelaikymas – problema, kurios moterims nereikia gėdytis, reikia ją spręsti
Paniką sukelia netikėtas šlapimo nutekėjimas, o gal skubate į tualetą, nes atrodo, kad nespėsite? Tai tik keli simptomai...
Populiariausi mitai apie echoskopiją
Paprastam žmogui susigaudyti gausybėje gydymo procedūrų ir metodų yra sudėtinga, dėl to natūralu, kad jie dažnai apipina...
DIENOS KLAUSIMAS
Ar skiepysitės nuo erkinio encefalito?
Taip
Ne
Dar neapsisprendžiau
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų