Trečiadienis, 2023.12.06
Reklama

Rūkaliams į pagalbą - naujausi medicinos pasiekimai

2012-01-23 21:33:45

Ar ka­da ban­dė­te mes­ti rū­ky­ti? Ne­ri­mas­tin­gu­mas, dirg­lu­mas, pri­slėg­ta nuo­tai­ka ir ne­nu­mal­do­mas no­ras grieb­tis ci­ga­re­tės daž­niau­siai nu­lem­da­vo ne­sėk­mę. Iš tie­sų, abs­ti­nen­ci­jos simp­to­mai pir­mo­sio­mis die­no­mis daž­nai bū­na la­bai stip­rūs. Kaip juos įveik­ti? Ge­ra ži­nia, kad jau ir Lie­tu­vo­je priei­na­mas nau­jas gy­dy­mo me­to­das la­ze­riu.

Rū­ky­mas – rim­ta pro­ble­ma

© Fotolia.com

Dar vi­sai ne­se­nai rū­ky­ti bu­vo ma­din­ga ir pa­trauk­lu. Lai­kai kei­čia­si, ir vis dau­giau žmo­nių krei­pia­si, no­rė­da­mi at­si­kra­ty­ti rū­ky­mo įpro­čio. Rū­ky­mas yra la­biau­siai pa­pli­tu­si pri­klau­so­my­bės li­ga, tarp­tau­ti­nė­je li­gų kla­si­fi­ka­ci­jo­je TLK-10 kla­si­fi­kuo­ja­ma kaip psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mas, var­to­jant ta­ba­ką. Ši pri­klau­so­my­bės rū­šis le­mia dau­giau svei­ka­tos pro­ble­mų ir prieš­lai­ki­nių mir­čių ne­gu vi­sos ki­tos le­ga­lios ir ne­le­ga­lios nar­ko­ti­nės me­džia­gos kar­tu paė­mus.

Pag­rin­di­nė pri­klau­so­my­bę su­ke­lian­ti me­džia­ga yra ni­ko­ti­nas. Už­si­rū­kius ni­ko­ti­nas pa­sie­kia sme­ge­nis grei­čiau nei per 10 se­kun­džių. Prik­lau­so­my­bę nuo ta­ba­ko nu­le­mia ne tik spe­ci­fi­nis ni­ko­ti­no po­vei­kis cent­ri­nei ner­vų sis­te­mai, bet ir so­cia­li­niai-kul­tū­ri­niai veiks­niai.

Fi­zi­nė pri­klau­so­my­bė pa­si­reiš­kia dėl to, kad ni­ko­ti­nas ska­ti­na neu­ro­me­dia­to­rių (do­pa­mi­no, se­ro­to­ni­no, no­re­pi­nef­ri­no ir kt.) iš­si­sky­ri­mą sme­ge­ny­se ir vei­kia kaip sti­mu­lia­to­rius, leng­vas eu­fo­rian­tas. Dėl to rū­kan­ty­sis pa­ti­ria trum­pa­lai­kį ener­gi­jos ir nuo­tai­kos pa­ki­li­mą, pa­ge­rė­ja jo dė­me­sio kon­cent­ra­ci­ja ir veik­lu­mas, iš­nyks­ta al­kis. Ta­čiau ga­na grei­tai at­si­ran­da fi­zio­lo­gi­nis or­ga­niz­mo po­rei­kis re­gu­lia­riai gau­ti in­di­vi­dua­lią ni­ko­ti­no do­zę ir tik taip pa­lai­ky­ti įpras­ti­nę nor­ma­lią sa­vi­jau­tą.

Psi­cho­lo­gi­nė pri­klau­so­my­bė – tai įpro­tis rū­ky­ti tam tik­ro­se si­tua­ci­jo­se (po val­gio, prie ka­vos ar alaus bo­ka­lo, su­si­ti­kus su drau­gais, per­trau­kos me­tu, kal­bant te­le­fo­nu ir pan.). Iš­vys­ty­ti psi­cho­lo­gi­nę pri­klau­so­my­bę la­biau lin­kę sun­kiau bend­rau­jan­tys žmo­nės, tie, ku­riems sun­kiau pri­si­tai­ky­ti nau­jo­se so­cia­li­nė­se si­tua­ci­jo­se. Rū­ky­mas jiems tam­pa veiks­min­ga prie­mo­ne ne­ri­mui nu­mal­šin­ti. Ta­čiau ne­svar­bu, ko­kie be­bū­tų rū­ky­mo mo­ty­vai, pri­klau­so­my­bei at­si­ras­ti už­ten­ka vos ke­le­to mė­ne­sių in­ten­sy­vaus rū­ky­mo.

Mes­ti rū­ky­ti ban­do vi­si, pa­vyks­ta re­tam

Apie 70 pro­c. vi­sų rū­kan­čių­jų no­rė­tų mes­ti rū­ky­ti, iš jų apie 30 pro­c. yra bent kar­tą ban­dę mes­ti, ta­čiau tik 2–3 pro­c. ban­džiu­sių­jų sa­va­ran­kiš­kai mes­ti pa­vy­ko tap­ti ne­rū­kan­čiais.

Po­pu­lia­riau­si rū­ky­mo me­ti­mo bū­dai - ne­rū­ky­ti nuo ryt­die­nos, ma­žin­ti ci­ga­re­čių skai­čių ar nau­do­ti ni­ko­ti­no pleist­rus. So­cia­li­niams (ne­re­gu­lia­riems) rū­ka­liams mes­ti rū­ky­ti sa­va­ran­kiš­kai leng­viau, o tiems, ku­rie tu­ri fi­zio­lo­gi­nę pri­klau­so­my­bę nuo ni­ko­ti­no, mes­ti rū­ky­ti to­kiu bū­du yra su­dė­tin­ga, nes juos itin var­gi­na abs­ti­nen­ci­jos simp­to­mai.

La­ze­rio te­ra­pi­ja pa­nai­ki­na abs­ti­nen­ci­jos po­jū­čius

Šis me­to­das - tai aku­punk­tū­ros ir šiuo­lai­ki­nės me­di­ci­ni­nės įran­gos – la­ze­rio - de­ri­nys. Aku­punk­tū­ros me­tu ada­to­mis sti­mu­liuo­ja­mi bio­lo­giš­kai ak­ty­vūs kū­no taš­kai, ku­rių kiek­vie­nas tu­ri grįž­ta­mą­jį ry­šį su ku­riuo nors or­ga­nu. La­ze­rio te­ra­pi­jos me­tu spe­cia­liu la­ze­riu vei­kia­mi bio­lo­giš­kai ak­ty­vūs taš­kai au­sy­se, jie ref­lek­siš­kai su­si­ję su rū­kan­čio­jo cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos da­li­mi, at­sa­kin­ga už pri­pra­ti­mą prie ni­ko­ti­no.

Šio sti­mu­lia­vi­mo me­tu sme­ge­ny­se iš­si­ski­ria me­džia­gos, pa­de­dan­čios įveik­ti abs­ti­nen­ci­jos simp­to­mus. Taip už­slo­pi­na­mas nuo­la­ti­nis ni­ko­ti­no po­rei­kis ir kar­tu iki mi­ni­mu­mo su­ma­ži­na­mas ner­vin­gu­mas, irz­lu­mas, mie­go su­tri­ki­mai, gal­vos skaus­mas ir ki­ti abs­ti­nen­ci­jos simp­to­mai, pa­grei­tė­ja or­ga­niz­mo va­ly­mo­si pro­ce­sai. Bū­tent tai ir pa­de­da įveik­ti pir­mą­jį pa­tį sun­kiau­sią lai­ko­tar­pį - ne­ma­lo­nius fi­zio­lo­gi­nius po­jū­čius, dėl ku­rių žmo­nės daž­niau­siai ir pra­de­da rū­ky­ti vėl.

Nus­ta­ty­ta, kad per 72 va­lan­das ni­ko­ti­no ly­gis krau­jy­je su­ma­žė­ja iki 0 - va­di­na­si, or­ga­niz­mas at­si­kra­to po­rei­kio ni­ko­ti­nui. Tuo tar­pu psi­cho­lo­gi­nė pri­klau­so­my­bė iš­lie­ka dar apie ke­le­tą mė­ne­sių, maž­daug tiek lai­ko rei­kia vi­siš­kai su­grą­žin­ti sme­ge­nų veik­lą į nor­ma­lią bū­se­ną. Dėl to vi­są tą lai­ką pa­ties žmo­gaus mo­ty­va­ci­ja mes­ti rū­ky­ti tu­ri bū­ti stip­ri.

La­ze­rio pro­ce­dū­ra yra vi­siš­kai ne­skaus­min­ga, ne­tgi ma­lo­ni, at­pa­lai­duo­jan­ti ir ra­mi­nan­ti. Tai nein­va­zi­nė ir jo­kio ša­lu­ti­nio po­vei­kio ne­tu­rin­ti te­ra­pi­ja. Pap­ras­tai už­ten­ka dvie­jų pro­ce­dū­rų, no­rint vi­siš­kai at­si­kra­ty­ti rū­ky­mo pri­klau­so­my­bės, jei rū­ky­mas ne­bu­vo prie­mo­nė ki­tiems psi­chi­kos su­tri­ki­mams nu­mal­šin­ti La­ze­rio pro­ce­dū­ra su­tei­kia­ma kar­tu su psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­ja. Psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos tiks­las - mo­ty­vuo­ti žmo­gų po­ky­čiui bei

su­stip­rin­ti sa­vi­kont­ro­lę, pa­dė­ti at­ras­ti jė­gų ir ryž­to, žen­giant žings­nį gy­ve­ni­mo bū­do po­ky­čių link. Kiek­vie­nas žmo­gus yra pa­jė­gus ir tu­ri pa­kan­ka­mai vi­di­nės ener­gi­jos at­si­kra­ty­ti blo­gų įpro­čių, ta­čiau tam ne­re­tai bū­ti­na pa­gal­ba iš ša­lies.

Efek­ty­vi pa­gal­ba

Moks­li­niais ty­ri­mais pa­tvir­tin­ta, jog šio me­to­do sėk­mė – 70 pro­c. Tei­gia­ma, kad šis me­ti­mo rū­ky­ti bū­das yra de­šimt kar­tų veiks­min­ges­nis nei ki­ti. Pla­čiau­siai šis me­to­das nau­do­ja­mas JAV ir Ka­na­do­je, dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių. O ofi­cia­lus šio me­to­do pri­pa­ži­ni­mas Ny­der­lan­dų svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je įro­do gy­dy­mo efek­ty­vu­mą.

Ko­kie svei­ka­tos po­ky­čiai įvyks­ta me­tus rū­ky­ti?

• Po 8 va­lan­dų krau­jy­je dvi­gu­bai su­ma­žė­ja ni­ko­ti­no ir ang­lies mo­nok­si­do, nor­ma­li­zuo­ja­si įsi­so­ti­na­mas de­guo­nis, pra­de­da ma­žė­ti šir­dies prie­puo­lio ti­ki­my­bė.

• Po 24 va­lan­dų ang­lies mo­nok­si­das pa­si­ša­li­na iš or­ga­niz­mo, plau­čiai pra­de­da va­ly­tis nuo glei­vių ir ki­tų dėl rū­ky­mo su­si­da­riu­sių au­di­nių iri­mo.

• Po 48 va­lan­dų ni­ko­ti­nas pa­si­ša­li­na iš or­ga­niz­mo, la­bai pa­ge­rė­ja uos­lės ir sko­nio ju­ti­mai.

• Po 72 va­lan­dų pa­ge­rė­ja kvė­pa­vi­mas, pa­di­dė­ja ener­gi­jos kie­kis.

• Po 2-12 sa­vai­čių pa­ge­rė­ja krau­jo cir­ku­lia­ci­ja or­ga­niz­me.

• Po 3-9 mė­ne­sių su­ma­žė­ja ko­su­lys, du­su­lys.

• Po 5 me­tų dvi­gu­bai su­ma­žė­ja šir­dies prie­puo­lio ti­ki­my­bė.

• Po 10 me­tų dvi­gu­bai su­ma­žė­ja plau­čių vė­žio ti­ki­my­bė, o šir­dies prie­puo­lio ti­ki­my­bė su­si­ly­gi­na su nie­ka­da ne­rū­kiu­sio žmo­gaus.

 laikrastisplunge.lt

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Kai vaikui skauda gerklę:  kaip išvengti rimtų komplikacijų?
Turbūt nėra tokio vaiko, kuris užaugtų nepajutęs gerklės skausmo. Tai dažnas simptomas, ypač peršalimo ligų sezono metu....
Po pusnimi gali slėptis pavojus: 10 taisyklių, padėsiančių išvengti traumų
Mėgstantieji aktyvias šaltojo sezono pramogas dažniausiai suvokia didesnę traumų riziką, tačiau trauma gali tykoti ir pa...
Naująją COVID-19 atmainą ne visada aptinka savikontrolės testai
Pastaruoju metu augant susirgimų koronaviruso infekcija skaičiui, kartais žmonės skundžiasi, kad jaučia COVID-19 būdingu...
Keičiasi negalios ir darbingumo nustatymo tvarka: ką svarbu žinoti?
Nuo 2024 metų sausio 1 d. Lietuvoje įsigalioja svarbūs negalios ir darbingumo nustatymo tvarkos pakeitimai ir pradedama...
Šlapimo pūslės uždegimas: ką daryti, kai vaistai nepadeda?
Šlapimo pūslės uždegimą, dar kitaip vadinamą cistitu, dažnu atveju sukelia bakterijos, tačiau žiemą juo susirgti galima...
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktaiPrivatumo Politika
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų