Šeštadienis, 2023.04.01
Reklama

Asociacijos „Pozityvus gyvenimas“ kreipimasis(1)

Jurgis Andriuška | 2015-02-09 10:15:54

LR Finansų ministerijai, Ministrui Rimantui Šadžiui,

Norvegijos Vyriausybei. Premjerei ErnaSolberg,

Norway Grants, EEE Finansinio mechanizmo Valdybai,

Norvegijos ambasadai Vilniuje

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, ŽIV infekuoti ir jų artimieji, asociacijos „Pozityvus gyvenimas“, pažeidžiamų grupių bendruomenių nariai, kreipiamės į šio kreipimosi adresatus ir prašome apginti mus ir viešą interesą. Prašome apsaugoti visuomenės vystymuisi ir socialinio teisingumo stiprinimui skirtus pinigus nuo netinkamo jų panaudojimo prisidengiant visuomenės interesu, pažeidžiamų ir socialiai atskirtų visuomenės grupių gynimu, tik imituojant veiksmus be realių rezultatų, naudingų bendruomenei. Teikiame pretenzijas dėl tiesiogiai su mumis susijusios NVO Programos paramos srities „Pažeidžiamos grupės“ vienos pažeidžiamų grupių „ŽIV/AIDS paliesti žmonės“ išnaudojimo savanaudiškais tikslais.

ŽIV
© Fotolia.com

Esame vienintelė Lietuvoje ŽIV infekuotus ir jų artimuosius visoje šalyje vienijanti asociacija, kurios nariai:

atvirai, neslėpdami savo tiesioginės priklausomybės ŽIV paveiktų žmonių bendruomenei nuo 2003 metų dalyvauja TV ir radijo laidose, viešai spaudoje pasakoja apie problemas ir kasdienius reikalus gyvenant su ŽIV;

dalyvauja nacionalinės ŽIV mažinimo politikos formavime ir įgyvendinime vykdo visuomenės švietimą, socialinės atskirties dėl ŽIV ir priklausomybės ligų mažinimą, mobilizuoja bendruomenę, stiprina jos narių saviraišką ginant savo teises ir orumą;

tapo oficialiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės partneriais Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu;

surengė tarptautinį forumą Euro HIV-2013 „ŽIV Europoje ir kaimyniniuose šalyse“, kuris buvo oficialus Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginys;

nuo 2006 metų įgyvendina projektus, kuriuos finansavo UNAIDS, UNODC, 2010 metų Norvegijos ir LR finansinis mechanizmas, Šveicarijos konfederacija;

įrodė, kad tikrai asociacija turi pakankamai patirties ir administracinių gebėjimų įgyvendinti didelės apimties projektus, yra stipri realiai veikianti bendruomeninė organizacija, vienijanti ŽIV infekuotus asmenis, jų artimuosius ir įvairių sričių specialistus/ekspertus.

2013 metais Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų NVO Programos Lietuvoje operatorius „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ (toliau – NVO Programos operatorius) ir koalicija „Galiu gyventi“ (toliau – Koalicija) pasirašė sutartį dėl projekto „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“, kuriuo vertė 482 134,10 Lt (keturišimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai šimtas trisdešimt keturi litai 10 ct), finansavimo. Tačiau Koalicijos projekto rengimo ir įgyvendinimo metu mes, didžiausios ir stipriausios Lietuvoje realiai veikiančios ŽIV infekuotų žmonių bendruomenės nariai, nebuvome įtraukti į projekto rengimo ir įgyvendinimo procesą, su mumis nebuvo aptarti klausimai dėl paslaugų poreikio ir prieinamumo. Koalicijos projektas, kurio viena iš užduočių buvo sustiprinti ŽIV paveiktų žmonių bendruomenę, nevykdė jokių veiklų įtraukiant mus į mums skirtą procesą. Kelia nerimą tai, kad NVO Programos operatorius neatsižvelgė į mūsų pastabas ir nuogąstavimus ir nesiėmė jokių priemonių dėl rimtų pažeidimų įgyvendinant Koalicijos projektą.

2014 metais, vadovaudamiesi Europos Ekonominės Erdvės 2009-2014 m. finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje Gairėmis pareiškėjams v1.2. pateikėme NVO Programai didelio projekto koncepciją, kuri buvo patvirtinta vystymui, tačiau išvystyta didelio projekto paraiška Nr. EEE-NVO-K2-DP-10 nepateko į finansuotinų projektų sąrašą. 2014 m. spalio 31 d. gavome NVO Programos operatoriaus raštądėl mūsų 2014 m. spalio 13 d. Pateiktos užklausos, kuriame teigiama:<...> kad skaidrumas bei lygių galimybių visiems pareiškėjams užtikrinimas yra pirmas ir svarbiausias mūsų darbo principas ir įsipareigojimas donorams (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui) bei Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms, administruojant Programą“. Vertindami koncepcijos vystymo, atrankos procedūros ir projektų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimą, keliame pagrįstų abejonių, kad šis NVO Programos operatoriaus teiginys atitinka tikrovę, kaip ir kita jų rašte pateikta informacija, apimanti ir vertintojų išvadas (pridedama su mūsų paaiškinimais).

Turime rimtų įtarimų, kad NVO Programos operatorius, kurio steigėjas yra Atviros Lietuvos fondas (toliau – ALF), sąmoningai protegavo sau parankias organizacijasir bičiulius, tarp jų irkitas ALF įsteigtas struktūras,pretendavusias gauti ir gavusias NVO Programos finansavimą: „TransparencyInternational Lietuvos skyrius“, „Pilietinės Visuomenės Institutas“, koalicija „Galiu gyventi“. Įtariame, kad būtent dėl koalicijos „Galiu gyventi“ ir jos narių, kurie deklaruoja savo veiklą ŽIV ir narkotikų srityje, į paramos sritį „Pažeidžiamos grupės“ buvo tikslingai įtraukta pažeidžiamoji grupė „ŽIV/AIDS paveikti žmonės“, atitinkanti jų veiklą. Įtariame, kad būtent dėl šios priežasties buvo sužlugdytas asociacijos „Pozityvus gyvenimas“ projektas, kuriame buvo numatytos ŽIV bendruomenės saviraiškos stiprinimo ir aktyvinimo veiklos, bendruomenei naudingųteisės aktų pakeitimai, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų infekuotiems ŽIV teikimas, videolaidų Youtube.com kanale gamyba ir kitos veiklos. Manome, kad veiksmingos priemonės ir konkretūs mūsų pateikto projekto rezultatai taptų rimta atsvara Koalicijos vykdomo projekto fiktyvioms veikloms.

NVO Programa Lietuvoje, turėjusi tapti viso NVO sektoriaus stiprinimo, žmogaus teisių gynimo, atotrūkio mažinimo instrumentu, tapo pažeidžiamų bendruomenių atotrūkio ir izoliacijos didinimo, skaidrumo ir teisingumo mažinimo, NVO sektoriaus skaldymo Lietuvoje priemone. Tai patvirtina šie faktai:

nei vienos Vakarų Lietuvos bendruomeninės/visuomeninės organizacijos projektas nebuvo finansuojamas, todėl daugiau nei trečdalio Lietuvos NVO Programos parama nepasiekė;

iš keturių paramos srityje „Pažeidžiamos grupės“ esančių grupių, pažeidžiamai grupei „ŽIV/AIDS paveikti žmonės“ finansuotas vos vienas projektas, kuriame nei vienas ŽIV infekuotas asociacijos „Pozityvus gyvenimas“ narys nedalyvavo, asociacija negavo jokių pasiūlymų ar kvietimų;

paramos sritis „Pažeidžiamos grupės“ turėjo apimti gerovės ir bazinių paslaugų teikimą pažeidžiamoms grupėms, stiprinti naryste pagrįstas NVO, atstovaujančias šias pažeidžiamas grupes. Tačiau asociacija „Pozityvus gyvenimas“, vienijanti ir tiesiogiai atstovaujanti „ŽIV/AIDS paliestų žmonių“ pažeidžiamąją grupę nebuvo stiprinama, jokios mums reikalingos paslaugos nebuvo gerinamos, mes negavome jokių oficialių ir neoficialių užklausimų dėl esamų problemų ir poreikių, negavome pasiūlymų bendradarbiauti ar dalyvauti įgyvendinamų NVO Programos projektų veiklose.

Esame rimtai susirūpinę, kad visiškai ignoruojamas vienas iš NVO Programos tikslų - sustiprinti ir įgalinti vieną iš labiausiai stigmatizuojamų ir izoliuotų pažeidžiamų grupių - ŽIV infekuotus, AIDS sergančiuosius ir juosvienijančias ir atstovaujančias NVO.

Esame tikri, kad Finansinio mechanizmo valdybos (Financial Mechanism Office, toliau - FMO) ir LR Finansų apsaugos ministerijos (toliau – LR FM) pareigūnai supranta, kad finansinio mechanizmo lėšos nėra privataus fondo santaupos, bet yra Islandijos, Norvegijos Karalystės, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojų finansinis indelis į demokratijos, žmogaus teisių ir visuomenės vystymąsi. Tikimės, kad FMO ir LR FM pareigūnai supranta, kad EEE FMO pareiga - ne tik sukurti mechanizmą, bet ir užtikrinti jo sklandų bei skaidrų veikimą visą Programų šalyse įgyvendinimo laikotarpį ir po jo, reaguoti į bet kokius nusiskundimus dėl konfliktinių situacijų bei korupcijos apraiškų, ginti nuo šių apraiškų visuomenę ir mokesčių mokėtojų interesą, finansinį indėlį, užtikrinant socialinį ir visokeriopą teisingumą.

Prašome Europos ekonominės erdvės Finansinių mechanizmų valdybos:

peržiūrėti NVO Programos Lietuvoje antrojo turo atrankos rezultatus;

iš naujo įvertinti asociacijos „Pozityvus gyvenimas“ ir koalicijos „Galiu gyventi“ projektus, pasitelkiant šių organizacijų deleguotus asmenis, EEE Finansinio mechanizmo valdybos, LR Finansų ministerijos atstovus;

ištirti, ar NVO Programosgairės pareiškėjams ir atrankos procedūrų sąlygos buvo adekvačios bendruomeninių organizacijų galimybėms;

įvertinti ar NVO Programos operatorius pasielgė etiškai tapdamas koalicijų, sukurtų NVO Programos rėmuose, kurių nemažai narių gavo NVO Programos finansinę paramą, nariu, ir ar toks NVO Programos operatoriaus elgesys neturi korupcinių požymių;

pareikalauti iš NVO Programos operatoriaus gražinti į NVO Programos fondą lėšas, skirtas paslaugų prieinamumui ŽIV paliestiems žmonėms didinimui;

išsiaiškinti, kodėl NVO Programos įgyvendinimas Lietuvoje vykdomas neužtikrinant šalies geografinės aprėpties, bendruomeninių organizacijų regionuose įgalinimo, jų vystymo ir saviraiškos;

ištirti, ar NVO Programos operatorius Lietuvoje nesupainiojo viešų ir privačių interesų tapdamas NVO koalicijų ir tinklų, sukurtų Programos įgyvendinimo metu nariu, kuriuose narių tarpe beveik pusė yra ir finansavimą gavę NVO Programos pareiškėjai;

ištirti, ar nebuvo supainioti viešieji ir privatieji interesai, kai NVO Programos Atrankos Komitetą sudarė asmenys, glaudžiai susiję su organizacijomis, gavusiomis finansavimą.

Tikimės, kad EEE Finansinio Mechanizmo Valdyba padės atkurti teisingumą ir padės užkirsti kelią panašių pažeidimų pasikartojimui ateityje.

Asociacijos vadovas Jurgis Andriuška

Įvertinkite straipsni:
Jūs dar nebalsavote
Kategorijos: Sveikatos apsauga
skaityti komentarus (1)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Kauno klinikose nė dvejų metų neturinčiai mergaitei pritaikytas gydymas genų terapija
Pasaulyje per 7,5 metų, pasitelkiant genų terapiją, gydyta daugiau nei 3 tūkst. vaikų, sergančių reta nervų ir raumenų l...
Pavasarinės akių traumos: kada vykti į skubiosios pagalbos skyrių?
Pavasariui įsibėgėjant, žmonėms vis dažniau traukiant į gamtą, imantis sodo darbų, daugėja ir akių traumų, kurios atveda...
1000 pirmų gyvenimo dienų: kaip rūpintis vaiku, kad jis užaugtų sveikas ir stiprus?
Kaip rūpintis vaiku, kad jis užaugtų sveikas ir stiprus? Į šį klausimą tėvai turėtų gauti atsakymus ne vaikui gimus ar j...
Storžarnės vėžys: pirmas žingsnis – pasitikrinkite!
Kovą – storosios žarnos vėžio prevencijos mėnesį – VUL Santaros klinikų medikai primena, kad aptikta ankstyv...
Saugokitės erkių: keli retai išgirstami faktai apie jų sukeliamas ligas
Šį pavasarį erkės jau prabudo, todėl pats metas pradėti jų saugotis. Vaistininkė Toma Gečienė dalijasi penkiais rečiau i...
DIENOS KLAUSIMAS
Ar skiepysitės nuo erkinio encefalito?
Taip
Ne
Dar neapsisprendžiau
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų