Sekmadienis, 2023.05.28
Reklama

Geltono medetkos žiedo galios

Parengė Aldona Kudzienė | 2016-08-23 11:37:58

Kas­kart iš lie­taus vos ne kas­dien plau­na­mo dar­žo rau­da­ma iš­si­ke­ro­ju­sius me­det­kų krū­mus keiks­no­ju šią vais­ta­žo­lę, o kar­tu ir at­si­pra­ši­nė­ju, kad ma­žu­čių jų ne­iš­re­ti­nau, tad da­bar vargs­tu su di­džiu­liais krū­mais. Bū­ti­na juos iš­rau­ti, kad šie­met la­bai re­tų sau­lės spin­du­lių dau­giau gau­tų dar­žo­vės. Rau­nu ir klo­ju į tap­lys­ves. Kai sut­reš, bus ge­ro mais­to ki­tam der­liui. Ne­su­rink­ti pir­mie­ji me­det­kų žie­dai jau bars­to sėk­las, ra­sis jų šia­me dir­ba­mos že­mės skly­pe ir ki­tą­met – ne­sė­tų, ne­puo­se­lė­tų. Bet kai at­si­sto­ju šim­ta­met­ri­nio dar­žo ga­le ir pa­žvel­giu į sau­lės gel­to­nu­mu spin­din­čią me­det­kų ši­lu­mą, pa­si­džiau­giu – koks gro­žis nuo bir­že­lio iki ru­dens šal­nų! O kiek gy­do­mų­jų me­džia­gų jo­se su­kaup­ta.

© VLMEDICINA.LT (G. Privedienės) nuotr.

Gy­do­mo­sios me­det­kų ypa­ty­bės ži­no­mos la­bai se­niai. Ra­šo­ma, kad In­di­jo­je jos lai­ko­mos šven­tais au­ga­lais, o Ki­ni­jo­je – il­ga­am­žiš­ku­mo sim­bo­liu. Kuo ryš­kes­nė vais­ti­nių me­det­kų žie­dų spal­va, tuo dau­giau juo­se gy­do­mų­jų me­džia­gų.

Au­ga­lų ži­no­vas, di­plo­muo­tas bio­lo­gas Si­gu­tis Obe­le­vi­čius ra­šo, kad vais­ti­nių me­det­kų pre­pa­ra­tai vei­kia ra­mi­na­mai, ma­ži­na ar­te­ri­nį krau­jo spau­di­mą, lė­ti­na šir­dies rit­mą, slo­pi­na už­de­gi­mus, gy­do įdrės­ki­mus, opas, žaiz­das, lė­ti­na pik­ty­bi­nių aug­lių au­gi­mą, nai­ki­na dau­ge­lį mik­ro­bų. Nuo­lat ge­ria­ma ar­ba­ta va­lo krau­ją.

Žo­li­nin­kai sa­ko, kad me­det­kų ar­ba­ta ypač veiks­min­ga prie­mo­nė, kai grau­žia rė­muo. Rei­kia šaukš­te­lį (su kau­pu) vais­ti­nių me­det­kų žie­dų už­pil­ti stik­li­ne ver­dan­čio van­dens, už­deng­ti ir pa­lik­ti pu­sei mi­nu­tės pri­sit­rauk­ti. Ta­da nu­koš­ti ir iš kar­to iš­ger­ti vi­są ant­pi­lą. Jei po 20 mi­nu­čių sa­vi­jau­ta ne­pa­ge­rės, iš­ger­ti dar vie­ną stik­li­nę to­kio pat ant­pi­lo.

Vais­ti­nių me­det­kų žie­dų ir la­pų ar­ba­tos pa­ta­ria­ma ger­ti nuo vi­du­rių už­kie­tė­ji­mo.

Ser­gan­tie­siems ste­no­kar­di­ja, neu­ro­ze, ate­ro­skleroze, esant aukš­tam krau­jo­spūdžiui, su­tri­kus šir­dies rit­mui, pa­daž­nė­jus šir­dies pla­ki­mui re­ko­men­duo­ja­ma gy­dy­tis to­kiu vais­ti­nių me­det­kų ant­pi­lu: 2 šaukš­te­lius me­det­kų žie­dų už­pil­ki­te 2 stik­li­nė­mis ver­dan­čio van­dens, už­den­ki­te ir pa­li­ki­te pus­va­lan­dį nu­si­sto­vė­ti, pas­kui nu­koš­ki­te. Ger­ti po treč­da­lį stik­li­nės 3–4 kar­tus per die­ną.

Jei ser­ga­te an­gi­na ir la­rin­gi­tu, rei­kia ska­lau­ti bur­ną ir ger­klę ke­lis kar­tus per die­ną šil­tu vais­ti­nių me­det­kų žie­dų ant­pi­lu: 2 šaukš­tus jų už­pil­ti pu­se lit­ro ver­dan­čio van­dens, už­deng­ti, in­dą šil­tai ap­riš­ti ir pa­lik­ti va­lan­dą nu­si­sto­vė­ti, ta­da nu­koš­ti, tirš­čius nu­spaus­ti. Šiuo ant­pi­lu pa­ta­ria­ma ska­lau­ti bur­ną ir ser­gant pa­ro­don­to­ze bei sto­ma­ti­tu.

Me­det­kos – di­de­lė pa­gal­ba mo­te­rims. Ser­gan­čio­sioms gim­dos kak­le­lio ero­zi­ja ir tri­cho­mo­no­ze pa­ta­ria­ma gy­dy­tis vais­ti­nių me­det­kų nuo­vi­ru: su­smul­kin­ti šaukš­tą me­det­kų žie­dų, už­pil­ti pu­se lit­ro ver­dan­čio van­dens, pa­vir­ti 3–5 mi­nu­tes ant sil­pnos ug­nies, už­deng­ti ir pa­lik­ti 2 va­lan­das nu­si­sto­vė­ti, pas­kui nu­koš­ti. Nuo­vi­rą nau­do­ti įpurš­ki­mams į ly­ties or­ga­nus 2 kar­tus per die­ną.

Ser­gan­čio­sioms krū­ties ir mo­te­rų ly­ties or­ga­nų vė­žiu, pa­si­ta­rus su me­di­kais, ger­ti vais­ti­nių me­det­kų ant­pi­lo: 10 g sau­sų me­det­kų žie­dų už­pil­ti pu­se stik­li­nės ver­dan­čio van­dens, už­deng­ti ir pa­lik­ti 1–2 va­lan­das nu­si­sto­vė­ti, pas­kui ant­pi­lą nu­koš­ti. Ger­ti po šaukš­tą 2–3 kar­tus per die­ną. Be to, pa­ta­ria­ma 3 kar­tus per die­ną su­val­gy­ti po šaukš­te­lį grūs­tų me­det­kų žie­dų ir la­pų.

Ky­lant mie­žiui ant akių vo­kų dė­ti­nas vais­ti­nių me­det­kų kom­pre­sas: šaukš­tą me­det­kų žie­dų nu­pli­ky­ti ver­dan­čiu van­de­niu, žie­dus su­suk­ti į dvi­gu­bo sluoks­nio mar­lę.

Odos li­gos, dė­mės, de­der­vi­nės, gry­be­liai, der­ma­ti­tai ir eg­ze­mos se­no­lių bu­vo gy­do­mos nau­do­jant vais­ti­nių me­det­kų nuo­vi­rą gy­do­moms vie­toms plau­ti, ska­lau­ti, kom­pre­sams: 2 šaukš­tus me­det­kų žie­dų už­pil­ti stik­li­ne ve­dan­čio van­dens, pa­kai­tin­ti ver­dan­čio van­dens vo­ne­lė­je 15 mi­nu­čių, nu­koš­ti.

Pa­sak S.Obe­le­vi­čiaus, me­det­kų žie­dų ant­pi­lai švie­si­na plau­kus, nai­ki­na kar­pas, ant jų rei­kia dė­ti švie­žių su­trin­tų stie­bų kom­pre­sus. Se­nat­vi­nės dė­mės iš­bluks, jei ke­le­tą kar­tų per die­ną jas te­psi­me švie­žio­mis me­det­kų sul­ti­mis. Me­det­kų žie­dų ne­pa­mirš­ki­me įdė­ti į agur­kų sa­lo­tas. Su­džio­vin­ti lie­žu­viš­kie­ji žie­dai ga­li bū­ti nau­do­ja­mi kaip bran­gie­ji šaf­ra­nai, la­biau­siai tin­ka dė­ti į ry­žius. Bet ga­li­ma ber­ti ir į sriu­bas, dar­žo­vių ir mė­sos troš­ki­nius, ke­pi­nių teš­lą – džio­vin­ti žie­dai su­tei­kia sa­vi­tą kva­pą ir sko­nį.

Lie­tu­vos fi­to­te­ra­peu­tas Juo­zas Ruo­lia kal­bė­da­mas apie svei­ka­tą taip pat re­ko­men­duo­ja ne­pa­tin­gė­ti ir pa­tiems už­si­au­gin­ti žmo­nėms nau­din­gų me­det­kų. Iš tie­sų nė­ra nie­ko pa­pras­čiau, kaip au­gin­ti šias vais­ta­žo­les. Vie­ną kar­tą pa­sė­jai dar­že ir dau­giau ne­sė­jęs jau nuo bir­že­lio ga­li skin­ti ma­žus sau­lės at­vaiz­dus. Pa­sak žo­li­nin­kų, į bet ko­kią ar­ba­tą kas­kart ge­riant įdė­jus nors vie­ną me­det­kos žie­dą or­ga­niz­mo svei­ka­ti­ni­mui bus su­teik­ta di­de­lių ma­lo­nių.

Iš me­det­kų žie­dų ga­li spė­ti tos die­nos orus. Jei ar­ti­na­si lie­tus, me­det­kų grai­žai su­sig­lau­džia. O jiems nepra­si­sklei­dus iki 9 va­lan­dos ry­to ne­sun­ku nu­ma­ty­ti, kad die­na bus lie­tin­ga. Be to, me­det­kos yra pui­kios dar­žo sa­ni­ta­rės. Jų ne­mėgs­ta bla­kės ir dru­giai. Žy­din­tis au­ga­las net­gi at­bai­do ko­lo­ra­do va­ba­lus.

Vi­sai pa­pras­ta pa­si­ga­min­ti me­det­kų alie­jaus: pri­grū­di stik­lai­nį vais­ti­nių me­det­kų žie­dų, 7–10 die­nų in­dą pa­lai­kai sau­lė­to­je vie­to­je, pas­kui nu­pi­li dug­ne su­si­da­riu­sį alie­jų. Jį lai­kai tam­sio­je ir vė­sio­je vie­to­je. Me­det­kų alie­ju­mi tin­ka tep­ti odos opas, pra­gu­las, įdrės­ki­mus, su­mu­ši­mus.

Pri­tar­siu gy­dy­to­jui J.Ruo­liai, kad ne­rei­kia tin­gė­ti ir pa­tiems už­si­au­gin­ti šių vais­ta­žo­lių. Pri­rei­kus ne­teks už jas bran­giai mo­kė­ti net ir tur­gu­je, be to, ži­no­si, kur au­gi­nai, ko­kio­je tem­pe­ra­tū­ro­je ir kaip at­sa­kin­gai su­džio­vi­nai, kur su­džio­vin­tas lai­kei.

Įvertinkite straipsni:
Balsavimu įvertinimas 2 / 5 (2). Jūs dar nebalsavote
(2)
skaityti komentarus (0)
Rašyti komentarą
Pasidalinti su draugais

Susiję straipsniai

NAUJAUSI STRAIPSNIAI
Lėtinė inkstų liga paliečia milijonus europiečių: kaip ją atpažinti?
Be jokių išankstinių simptomų organizmą apnuodijanti lėtinė inkstų liga kasdien apsunkina gyvenimą daugiau nei 100 milij...
Pagalba kenčiantiems nuo psichikos ligų prieinama ne tik specializuotose įstaigose
„Ilgą laiką kęsti psichologinį diskomfortą, susitaikyti su slogia nuotaika, prarastu gyvenimo džiaugsmu ar bandyti...
Veiksmingiausi būdai pasirūpinti savo psichikos sveikata
Dabartiniame pasaulyje, susiduriant su pandemija, klimato kaita, finansiniu nesaugumu, karu ir kitais iššūkiais, tinkamo...
Kepenys – vienas svarbiausių organizmo instrumentų: kaip atpažinti ir gydyti pažeidimus?
Kepenys – didžiausias žmogaus vidaus organas bei stambiausia virškinimo liauka atliekanti daugiau nei 500 funkcijų...
Pablogėjusi savijauta gali reikšti skydliaukės sutrikimus. Kaip atpažinti?
Slenkantys plaukai, nerimas, svorio pokyčiai – skydliaukės hormonų disbalanso pranašais gali tapti simptomai,...
DIENOS KLAUSIMAS
Ar naudojate odos apsaugą nuo saulės?
Taip, naudoju kremą su SPF 50
Taip, naudoju įvairius kremus
Ne, nes noriu kuo daugiau įdegti
Populiarios žymos
Ligos ir sveikata Man rūpiŠirdis ir kraujotakaPlaučiai ir kvėpavimas Virškinimo sistemaEndokrininė sistemaSmegenys, nervų sistemaŠlapimo organai ir inkstaiStuburas, kaulai, sąnariaiRaumenys ir sausgyslėsLytiniai organaiOda, plaukai ir nagaiLimfmazgiai, kraujas ir imunitetas KrūtysAkysAusys, nosis ir gerklėBurna ir dantysPsichikos ligos
 
Simptomai ir ligosAlergijaVėžys ir kraujo ligos Peršalimas ir gripasTemperatūraKūno tirpimasSkauda šonąSvorio kontrolė, valgymo sutrikimaiPriklausomybėMiego sutrikimaiNuovargis ir silpnumasInfekcinės ligos
 
PsichologijaSveika vaikystėŽvilgsnis į praeitįSveika senatvė
Sveikata be vaistų Gydymas augalaisAlternatyvios terapijosSveika mitybaSveikas ir gražus kūnasVegetarų virtuvėJogaSveika dvasiaSėkmės istorijos
Renginiai
Konsultuoja specialistas
Sveikatos apsauga
Nuomonė
ReklamaApie musLigų klasifikatoriusKontaktai
2015-20 © UAB “Vlmedicina”. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas
Į viršų